[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home Natura 2000 Waddenzee

Aanwijzingsbesluiten Waddenzee

NATURA 2000

1. NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-wet) en

2. DEFINITIEVE AANWIJZINGSBESLUITEN
NATURA 2000-GEBIEDEN IN HET WADDENGEBIED


1. NATUURBESCHERMINGSWET 1998, versie geldig vanaf juni 2010
zie link.

Het meest bekende artikel uit deze wet is art. 20 over de afsluiting van natuurgebieden.

Artikel 20
1. Gedeputeerde staten kunnen de toegang tot een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste lid, een Natura 2000-gebied of delen van bedoelde gebieden, voorzover dit noodzakelijk is voor de bescherming van natuurwaarden, beperken.
2. Indien een gebied als bedoeld in het eerste lid geheel of ten dele wordt beheerd door of onder verantwoordelijkheid van Onze Minister of een van Onze andere Ministers, wordt de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid uitgeoefend door Onze Minister in overeenstemming met Onze andere Minister.
3. Het is verboden in strijd met de beperkingen die ingevolge het eerste en tweede lid zijn opgelegd, zich te bevinden in een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste lid, een Natura 2000-gebied of gedeelten daarvan.
4. Het verbod in het derde lid geldt niet voor de eigenaar en de gebruiker van een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste lid of een Natura 2000-gebied, indien bedoeld gebruiksrecht zich daarover uitstrekt.


2. DEFINITIEVE AANWIJZINGSBESLUITEN
NATURA 2000-GEBIEDEN IN HET WADDENGEBIED

De Waddengebieden zijn op 26 februari 2009 door de minister van LNV definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het betreft

  • Waddenzee
  • Duinen Ameland
  • Duinen en Lage Land Texel
  • Duinen Schiermonnikoog
  • Duinen Terschelling
  • Duinen Vlieland

    Gebiedspecifieke informatie zoals gebiedendocumenten, verschillende typen besluiten van Natura 2000 en Vogelrichtlijn, alsmede diverse typen kaarten van Natura 2000, Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn te vinden via deze link.