[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home 5. Overheid Wadlopen Rottumeroog

Wadlooptochten Rottumeroog

Vergunning Wet Natuurbescherming 2017-2022

AAN DIT ARTIKEL WORDT NOG GEWERKT

Het beleid met betrekking tot het wadlopen naar Rottumeroog wordt in 2011 enigszins herzien als onderdeel van de nieuwe Beheerregeling Rottum 2011 - 2016.
Er is overleg geweest tussen de provincie Groningen, het nieuwe bevoegd gezag met betrekking tot het wadlopen naar Rottumeroog en de wadlooporganisaties.

§ 5.6. Wadlooptochten
Wadlooptochten naar Rottumeroog zijn mogelijk binnen een vooraf vastgesteld quotum (Convenant Wadlopen) en met Nb-wetvergunning.
In de voorwaarden van de Nb-wetvergunningen zullen, net zoals dit reeds jaren plaatsvindt, voorwaarden worden opgenomen die ervoor zorgen dat verstoring zoveel mogelijk zal worden voorkomen (bijeenhouden van de groepen, wadlooproute langs staken nabij Zuiderduin, etc.).
Zie voor de beleidsuitgangspunten aangaande wadlooptochten Rottumeroog bijlage 5.Bijlage 5.

Beleidsuitgangspunten Wadlooptochten Rottumeroog


Inleiding
In 1998 zijn er tussen de Stuurgroep Waddenprovincies, Staatsbosbeheer en de directie Noord van het ministerie van LNV, na overleg met de wadloopsector, afspraken gemaakt over o.a. het maximaal te lopen aantal wadlooptochten naar Rottumeroog, gebaseerd op de toen gangbare praktijk. Op basis van deze gemaakte afspraken zijn vergunningen op grond van de Nb-wet in het arti. 20 gebied Rottumeroog verleend. Deze afspraken zijn als beleidsuitgangspunten in een bijlage bij de Beheerregeling Rottum gevoegd.
Per 1 januari 2011 moeten vergunning verleend dan wel verlengd worden. De in deze bijlage opgenomen beleidsuitgangspunten vormen de grondslag voor de verdere vergunningverlening .

Juridische grondslag
In het besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwal iteit van 20 juli 2006, nr. DRZj06j3147jLBjSM tot beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex. artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000 gebied "Waddenzee" en "Noordzeekustzone" is de toegankelijkheid van Rottumeroog en Rottumerplaat geregeld . Genoemd besluit is nadien nog in 2007, 2008 en 2009 op onderdelen gewijzigd c.q. aangevuld, echter de strekking ten aan zien van de toegankelijkheid van Rottumeroog en Rottumerplaat is inhoudelijk niet gewijzigd Artikel 8 van de regeling uit 2006 bepaalt het volgende:

 • lid 1 bepaalt dat met betrekking tot de gebieden Rottumeroog en Rottumerplaat ten aanzien van het zich bevinden binnen deze gebieden en de activiteiten wadlopen een afzonderlijke regeling geldt.
 • lid 2 bepaalt dat binnen de kaders van de Beheerregling Rottum voor het betreden van deze gebieden en het wadl open binnen deze gebieden een vergunning ex . artikel 19 van de Natuurbeschermingswet 1998 kan worden verleend.

  Feiten en omstandigheden
  Naast een vergunning Nb wet is voor het wadlopen naar Rottumeroog een vergunning Provinciale Wadloopverordening van de provincie Fryslan vereist.
  De Wadloopverordening maakt onderscheid tussen vergunninghouders A, B en C, afhankelijk van de groepsgrootte. De vergunningverlening Nb-wet 1998 sluit hierop aan.
  Voor het vervoer van de wadlopers van Rottumeroog za l gebru ik worden gemaakt van de schepen ms Boschwad en ms Noordster. Hiervoor is eveneens een vergunning Nb-wet 1998 vereist en verleend. Beide schepen zu llen tevens het vervoer van en naar Rottumeroog verzorgen van de deelnemers aan de 25 excursies van het Staatsbosbeheer.

  Vergunningverlening
  Per 1 januari 2011 worden aan de volgende organisaties c.q. personen Nb-wet 1998 vergunningen verleend:

  NaamNaam schepenAantal verkenningenLooptijd
  L. de JongeMs. Boschwad
  Ms. Noordster
  331-12-2013

  A-vergunninghouders
  NaamAantal tochtenAantal verkenningenLooptijd
  St. Uithuizer Wad11331-12-2013
  Vereniging de Vrije Wadlopers5331-12-2013
  Wadloopcentrum Fryslan3331-12-2013
  St. Wadloopcentrum Pieterburen22331-12-2013
  GWV Arenicola2331-12-2013
  Totaal43

  B-vergunninghouders
  NaamAantal tochtenAantal verkenningenLooptijd
  T.H.J. Fokker3331-12-2013
  G. Glas3331-12-2013
  G. van der Wal2331-12-2013
  R. Dijkstra1331-12-2013
  C. Bangma1331-12-2013
  L. Kwant4331-12-2013
  R. Schmutzler1331-12-2013
  Totaal15

  C-vergunninghouders
  NaamAantal tochtenAantal verkenningenLooptijd
  J.Pietens53 31-12-2013
  H.Naber-Meints1331-12-2013
  A. Naber1331-12-2013
  T.H.J. Fokker2-31-12-2013
  M. Haarsma1331-12-2013
  Totaal10

  Beleidsuitgangspunten
  Het gebied Rottum is een zeer kwetsbaar natuurgebied en gevoelig voor verstoring van de aanwezige natuurwaarden en is daarom permanent afgesloten voor betreding. Het algemene uitgangspunt is dan ook dat er gestreefd wordt naar stabilisatie van het aantal wadlooptochten en vaarbewegingen naar Rottumeroog. Om beschadiging, verstoring en verontrusting aan de
  aanwezige flora en fauna tot een minimum te beperken, zijn er in het verleden diverse voorwaarden aan de vergunningen verbonden. De voorwaarden kunnen, indien de omstandigheden in de praktijk daartoe aanleiding geven, aangepast worden. Met name gaat het dan om de te lopen wadlooproute c.q, opstapplaats wadlopers/afzetplek excursiedeelnemers, Nadat het Beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee is vastgesteld zullen de vergunningen worden getoetst aan de uitgangspunten van dit beheerplan en zullen voorwaarden zonodig worden aangepast.
  Het totaal aantal jaarlijkse vaarbewegingen naar Rottum is maximaal 68, gebaseerd op 43 wadlooptochten en 25 excursies van Staatsbosbeheer. Voorafgaand aan het wadloopseizoen zijn er drie verkenningen mogelijk die gecombineerd worden met de drie vaarbewegingen van de schepen ms Boschwad en ms Noordster.

  • B- en C-vergunninghouders dienen hun wadlooptochten af te stemmen met wadlooptochten van A-organisaties dan wel met de excursies van Staatsbosbeheer zodat het aantal vaarbewegingen stabiel blijft op 68 ,
  • Per laagwatertij mag er maximaal 1 schip van de vergunninghouder in het gesloten art. 20 gebied Rottum aanwezig zijn voor het ophalen van wadlopers c.q. excursiedeelnemers van Staatsbosbeheer,
  • Maximaal 3 maal per wadloopseizoen mogen er twee schepen van de vergunninghouder in het gesloten art, 20 gebied Rottum aanwezig zijn per laagwatertij, Deze mogelijkheid mag alleen plaatsvinden indien op basis van de getijde tabel er onvoldoende "geschikte" wadiaapdagen voor alle A-wadlooporganisaties te plannen valt. Geplande vaar- en
   wadiaaptochten die geen doorgang kunnen vinden door ongunstige weersomstandigheden kunnen binnen hetzelfde wadloopseizoen (mei tot en met oktober) ingehaald worden. Deze nieuwe ingeplande wadlooptachten dienen wel gemeld te worden aan het bevoegde gezag (provincie Groningen).
  • De noodzakelijke verkenningstocht(en) die gehouden worden voorafgaand aan het wadiaapseizoen maken geen deel uit van het totaal aantal wadiaaptochten dat verleend is. Wel zijn deze tochten meldingsplichtig bij het bevoegde gezag (provincie Groningen)
  • Het totaal aantal jaarlijkse wadlooptochten voor A-vergunninghouders is maximaal 43.
  • Het totaal aantal jaarlijkse wadiaaptochten voor B-vergunninghouders is maximaal 15.
  • Het totaal aan tal jaarlijkse wadiaaptochten voor (-vergunninghouders is maximaal 10.
  • Op basis van de gelopen tochten in de afgelopen vergunningperiode (2006-2010) en het aantal gewenste tochten in de komende vergunningperiode (2011-2016) zal tot een herverdeling van de tochten voor vergunninghouders A worden gekomen .
  • De looptijd van de Nb-wetvergunningen worden afgestemd op de looptijd van de vergunningen Provinciale Wadloopverordening
  • Jaarlijks wordt er, middels een door het Staatsbosbeheer te organiseren werkbezoek, een evaluatie gehouden van de wadlooptochten naar Rottumeroog voorafgaand aan het nieuwe wadloopseizoen, Tevens kan er dan ook een verkenning plaatsvinden, Het werkbezoek za l plaatsvinden in de eerste helft van maart zodat de mogelijkheid bestaat
   dat gidsen individueel Rottumeroog en het Zuiderduin kunnen verkennen. Dit is alleen toegestaan bij afwezigheid van de Lepelaars, die gewoonlijk in de derde week van maart zich hier vestigen,
   Aanvragen van vergunningen van wadlooptochten naar RottumerpJaat worden niet gehonoreerd,
  • De wadlooproute door het art. 20 gebied Rottumeroog dient zo kort mogelijk te zijn. De route mag niet lopen via de oostpunt van het eiland (zeehonden ligplaats), niet via het Noordzeestrand en niet over het wad tussen Rottumeroog en Zuiderduintjes (foerageergebied vogels). De wad looproute door het art. 20 gebied Rottumeroog is
   aangeven door Staatsbosbeheer met bamboes (permanent) op ca 250 meter westelijk van de Zuiderduintjes en over de westelijke strandvlakte van Rottumeroog door bamboes met een gele vlag (tijdelijk). De tijdelijke bamboes met gele vlag worden geplaatst zodra het duidelijk wordt waar de zeehonden aan het Oostschild gaan liggen. De meest kritische tijd
   voor verstoring van zeehonden is de periode half mei- half juli, Op 1 augustus worden de tijdelijke bamboes met gele vlag verwijderd. Het lopen naar het noordzeestrand over de westelijke strandvlakte is toegestaan.(geen foerageergebied vogels) De aan te houden afstand van 250 meter van Rottumeroog wordt aangeven met een bamboe",
  • De Beheerregeling Rottum heeft een looptijd tot en met 31 december 2016. Indien er tussentijdse aanpassingen van de Beheerregeling noodzakelijk zijn die invloed hebben op de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de wadlooptochten naar Rottumeroog, dan zal het bevoegde gezag contact opnemen met de verschillende vergunninghouders.

  Vergunning Wet Natuurbescherming Wadlooptochten naar Rottumeroog 2017-2022

  Beheerregeling Rottum 2011-2016