W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Aanleg electriciteitskabels naar Ameland 2021-2022

Wadlopen Nieuws 2022 - 2024

Aanleg electriciteitskabels naar Ameland 2021-2022

woensdag 23 maart 2022, update 9 december 2023

In 2021 en 2022 zijn er tussen het vasteland van Friesland en het eiland Ameland twee nieuwe stroomkabels aangelegd. Hieronder de berichtgeving op WadgidsenWeb, chronologisch geordend.

1. 15 januari 2021:
Aanleg twee electriciteitskabels door wantij Ameland vanaf 16 aug. 2021


Fig. 1. Tracé van de twee nieuwe electriciteitskabels tussen Holwerd en Ameland (blauw).
En wadlooproute 2020 van de veerdam van Holwerd naar de Kooiduinen of het Oerderduin van Ameland (groen).

Bron Liander

vrijdag 15 januari 2021

Door Redactie

HOLWERD - Op het wad/wantij tussen Holwerd en Ameland worden vanaf half augustus 2021 door netbeheerder Liander twee nieuwe electriciteitskabels ingegraven. Het tracé van de kabels loopt dwars door de wadlooproute van de veerdam van Holwerd naar Ameland. Er zal voor wadlopers een voorziening (brug) worden aangelegd om veilig de gegraven sleuf te kunnen oversteken. Als de sleuf na het leggen van de kabels is dichtgegooid zakken wadlopers daar nog enige tijd diep in weg. De voorziening zal zodoende gedurende het hele naseizoen van het wadlopen in 2021 moeten blijven liggen.

Een delegatie van 16 medewerkers van Liander maakte op 1 juli 2020 een wadloopoversteek van Holwerd naar de Kooiplaats op Ameland. Tijdens de tocht werd nabij 'dam 4' het gebied bekeken waar de kabels komen te liggen.

Werkzaamheden bij Holwerd vanaf 16 augustus 2021
Het beoogde tracé voor de twee kabels (blauw) kruist aan de Holwerder zijde de wadlooproute van 2020 (groen), zie fig. 1 en 2. Het overige deel van de wadlooproute loopt oostelijk van het werkgebied. Wie oversteekt van Drieboerehuizen langs dam 7 naar Ameland of wie vertrekt vanaf 't Schoor bij Ternaard ondervindt van de werkzaamheden geen hinder. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 gereed.


Fig. 2. Kustdal wadlooproute Ameland met tracé stroomkabels, wadlooproute, alternatieve wadlooproute en 'knelpunt'.
Bron Liander

Veilige doorgang voor wadlooptochten
Najaar 2020 is er door Liander gesproken met enkele wadloopgidsen die bekend zijn met de wadlooproute naar Ameland. Ze hebben met Liander nagedacht over maatregelen die nodig zijn om de wadlooptochten tijdens het werk zoveel mogelijk en veilig doorgang te kunnen laten vinden.

 • Wadloopgidsen hebben op basis van de getijdetabellen voor 2021 een overzicht gemaakt van de momenten waarop passages plaats kunnen vinden. De aannemer kan zijn werk en planning daar mogelijk op inrichten.
 • De aannemer treft een voorziening in het 3e bezinkveld (nabij 'dam 4') waarmee het werkgebied veilig gepasseerd kan worden. De voorziening wordt zo uitgedacht dat er 400 mensen in één uur kunnen passeren.
 • De wadlooproute die in 2020 gelopen werd moet vanwege de werkzaamheden in het grijs gearceerde deel (fig. 2) wat worden verlegd. Dit is afhankelijk van de situatie tijdens de voorverkenningen voorjaar 2021 (rode lijn = bij benadering de alternatieve wadlooproute voor 2021).
 • Op bepaalde momenten is passage op die plek niet veilig en zorgt de aannemer in overleg met Liander en met de wadlopers voor een alternatief.
 • In de voorzomer van 2021 wordt met de aannemer en de wadloopgidsen een detailplan gemaakt. Dit plan zal breed worden gedeeld.
 • Tijdens de uitvoering wordt gezorgd voor een communicatiekanaal voor het uitwisselen van informatie over de actuele situatie.

Bron info: Liander, Pieter Leenman, omgevingsmanager


2. 4 sept. 2021: Wadlopers naar Ameland stuiten op diepe gegraven geul

Op zaterdag 4 sept. 2021 werden twee kleine groepen wadlopers die vanaf de veerdam van Holwerd onderweg waren naar Ameland na ca. 2.5 km lopen onaangenaam verrast omdat ze er een gegraven geul van 1.30 m diepte aantroffen. Deze geul was gegraven tbv. de kabelaanleg. Duidelijk werd dat er zoals toegezegd geen brug was aangebracht. Tot aan de borst door het water en tot aan de knieën door het slik werd de sloot gepasseerd.

Op 6 sept. werd dit 'incident' gemeld, zowel aan aannemer Alsema als aan de provincie Friesland. Alsema bood zijn verontschuldigingen aan en meldde dat dit zo niet had gemoeten. De geul was gegraven omdat ter plaatse de elektriciteitskabel niet kon worden 'ingetrild'. Een medewerker van de provincie Friesland sommeerde daarop aannemer Alsema alsnog een passage te realiseren over de gegraven geul.
Inmiddels bleek echter dat een andere belanghebbende, nl. Rijkswaterstaat, geen 'brug' meer te willen toestaan op het wad. Omdat de kans te groot zou zijn dat een dergelijke (houten) brug zou gaan drijven. En met een hoge waterstand en NW-storm de zeedijk zou kunnen beschadigen. Al eerder tijdens de aanleg van de kabel waren houten schotten gaan drijven en verloren gegaan.

Alsema adviseerde de wadlopers een noordelijker route te gaan volgen. Deze route werd door ons verkend en afgekeurd, het slik was er veel te zwaar om met toeristische wadlopers langs te gaan. Omdat ook een oostelijker gelegen route nabij Fiskebuorren / Visbuurt vrijwel onbegaanbaar was geworden ivm. het zwaar vertrapte slik door talloze wadlopers, was er een probleem.

Enige uren was er sprake van dat de provincie Friesland het wadlopen naar Ameland voor de rest van het seizoen 2021 zou gaan verbieden, omdat er geen veilige route meer naar Ameland zou zijn. Na overleg werd echter afgesproken geen verbod in te stellen. Het werd aan de deskundigheid van de wadloopgidsen naar Ameland overgelaten een veilige en redelijk begaanbare route naar het eiland te vinden.


1. Informatiebord langs de weg Holwerd - veerdam, 9 sept. 2021
Foto Lammert Kwant


2. 'Geroerde grond' op het leidingentraject en een elektriciteitskabel.
Foto Lammert Kwant


3. De gegraven geul, een obstakel voor wadlopers.
Foto Lammert Kwant


4. Als 3., de gegraven geul.
Foto Lammert Kwant


5. Katrollen op een houten 'schot' maken het slepen van de kabel over de wadbodem gemakkelijker.
Foto Lammert Kwant


6.
Foto Lammert Kwant


7.
Foto Lammert Kwant


8. Ca. 70 jaar oude palen van de voormalige landaanwinningswerken.
Het gedeelte van de palen dat in het zuurstofarme slik zat ziet er als nieuw uit.

Foto Lammert Kwant


3. 13 okt. 2021: Verkenning van het gebied


1.
Foto Lammert Kwant


2.
Foto Lammert Kwant


3.
Foto Lammert Kwant


4.
Foto Lammert Kwant


5. Aangespoeld houten 'schot' op de kwelder bij Holwerd.
Foto Lammert Kwant


6. Een andere aangespoelde houten 'schot' op de kwelder bij Holwerd.
Foto Lammert Kwant


4. 13 december 2021: Verkenning van het gebied


De beschadigde electriciteitskabel. Positie N 53 23.792 - E 05 55.032.
Foto Lammert Kwant

woensdag 15 december 2021

AMELAND - De aanleg van twee elektriciteitskabels vanaf het vasteland bij Holwerd naar Ameland heeft vertraging opgelopen. Een van de beide kabels is moedwillig beschadigd. Volgens Omrop Fryslân zijn er gaten in geboord. De kabel moet daarom worden vervangen. Een dergelijke electriciteitskabel ligt niet op voorraad gereed en wordt nu bij de producent op maat gemaakt. Men hoopt februari 2022 te beginnen met het ingraven van de nieuwe kabel, zodat het werk voor aanvang van het vogelbroedseizoen 2022 kan zijn afgerond. Aannemer Alsema uit Zuidlaren wil maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Meer info:

Stroomkabel tussen vaste wal en Ameland vernield - NOS

Nieuwe stroomkabels naar Ameland vernield - Omrop Fryslân

De redactie van WadgidsenWeb trof op 13 dec. 2021 een kabel ernstig beschadigd aan ca. 1200 meter ten noorden van de Friese zeedijk tussen Holwerd en Ternaard, zie de afbeeldingen. Waar de gaten in de kabel zijn geboord is niet bekend gemaakt.


1. Electriciteitskabel ca. 1200 meter ten noorden van de Friese zeedijk bij Drieboerehuizen 13-12-2021.
Foto Lammert Kwant


2. Een 'los' einde.
Foto Lammert Kwant


3. De kabel lijkt hier beschadigd doordat er met een scheepsschroef overheen is gevaren.
Foto Lammert Kwant


4.
Foto Lammert Kwant


5.
Foto Lammert Kwant


6. Een ander los eind enkele tientallen meters noordelijker gelegen.
Foto Lammert Kwant


7.'Geroerde grond' op de plek waar eerder een geul was gegraven. Plaatselijk zak je 7-8 dm diep in de grond weg.
Foto Lammert Kwant


5. Bericht van Liander, 10 februari 2022

De stroomkabels aangebracht van Holwerd naar Ameland zijn ter plaatse van de aanlandingen gesaboteerd en moeten hersteld worden.
De werkzaamheden zullen in de periode begin februari t/m 15 maart 2022 worden uitgevoerd.

Uitgangspunten:

 • Het herstel vindt op een dusdanige wijze plaats dat de opnieuw aangebrachte kabels slechts korte tijd boven de grond (wad) blijven liggen.
 • De werkzaamheden zullen aanvangen met de Westkabel aan Holwerdzijde.
 • De kabels worden ingeploegd, waardoor overlast voor wadlopers beperkt zal blijven.
 • Wij gaan, nadat de kabels zijn aangebracht, de kwelder herstellen naar de oorspronkelijke situatie.

Uitvoeringsmethode:
Werkzaamheden bestaan voor elk van de 3 kabeldelen globaal uit de volgende stappen:

 1. Verwijderen beschadigde Oostkabel (afvoeren in de richting van de dijk).
 2. Voorbereidende werkzaamheden (aanbrengen rollenstellen vanaf de dijk, positioneren kabellegponton).
 3. Trekken kabel vanaf ponton richting de dijk.
 4. Begraven kabel richting dijk.
 5. Montage moffen = verbindingsstukken (aan beide uiteinden, totaal 6 stuks).
 6. Testen kabel.

Planning:

 • Vanaf begin februari, uiterlijk 15 maart gereed vanwege broedseizoen.
 • Afhankelijk van weersomstandigheden starten de voorbereidingen in week 6 en zullen de kabels in week 7 en 8 (07 t/m 20 febr.) worden getrokken. Daarna zullen (lokaal) de moffen worden gemonteerd.

6. 23 maart 2022 - Aanleg electriciteitskabels naar Ameland afgerond

HOLWERD - De aanleg van twee electriciteitskabels naar Ameland lijkt te zijn afgerond. Op 15 maart 2022 was een graafmachine bezig de kwelder bij Drieboerehuizen tussen Holwerd en Ternaard te egaliseren. Op 21 maart bleken alle schaftketen enz. te zijn afgevoerd. Wel vonden er opruimwerkzaamheden plaats op de zeedijk. Een ponton met daarop in stukken geknipte electriciteitskabels lag nog voor 'grof vuil' onder aan de zeedijk.
Twee stroomkabels zijn in februari / maart 2022 grotendeels opnieuw aangelegd ivm. sabotage van eerder aangelegde kabels. De werkzaamheden hadden vertraging opgelopen ivm. de drie zware stormen half februari. De werkzaamheden moesten op 15 maart 2022 zijn afgerond vanwege de start van het vogelbroedseizoen.

Wanneer de kabels in gebruik worden/zijn genomen is (ons) niet bekend.

De kabels zijn dwars door de wadlooproute van de veerdam van Holwerd naar Ameland aangelegd. Een tijdlang zakte je ter plaatse diep weg in het slik en was de route voor toeristische wadlopers niet begaanbaar.


1. De kwelder gezien vanaf de zeedijk bij Drieboerehuizen tussen Holwerd en Ternaard - 24 februari 2022.
Volgens opdrachtgever Liander zal de kwelder 'worden hersteld naar de oorspronkelijke situatie'.

Foto Lammert Kwant


2. Een ponton met daarop de in stukken geknipte en te vervangen stroomkabels. Tgv. hoge waterstanden en golfslag tijdens de stormen is een deel van de lading op de kwelder terecht gekomen. Achter de kabels ligt een berg aanspoelsel, vnl. dode planten afkomstig van de kwelder.
Foto Lammert Kwant


3. De nieuwe kabels liggen op wad en kwelder en moeten worden ingegraven. Op de achtergrond Oerd en Nieuwlandsrijd van Ameland.
Foto Lammert Kwant


4. Werkzaamheden op de kwelder. Links onder de giek van de (hybride) kraan is de veerboot van Ameland te zien.
Foto Lammert Kwant


5. Werkzaamheden op de kwelder. Het lopen op lieslaarzen in het weke slib maakt het werk zwaar.
Foto Lammert Kwant


6. De kabels zijn vanaf het ponton 'Durk' uitgerold naar de zeedijk en liggen hier nog op het wad. Ze zullen zo spoedig mogelijk worden ingegraven.
Foto Lammert Kwant


7. Voorzijde ponton 'Durk'.
Foto Lammert Kwant


8. Langs de rijsdam ligt een eidereend met vermoedelijk vogelgriep.
Foto Lammert Kwant


9. De werkzaamheden op het wad. Links op de achtergrond de kerktoren van Holwerd.
Foto Lammert Kwant


10. De situatie op de zeedijk. Om nieuwe onregelmatigheden te voorkomen worden de kabels dag en nacht bewaakt.
Foto Lammert Kwant


11. Deze eindjes moeten met elkaar worden verbonden. Aan weerszijden van het 'Armendijkje' met daarop de asfaltweg. Rechts op de achtergrond de eendenkooi van Visbuurt/Ternaard.
Foto Lammert Kwant


7. 11 juli 2023 - een jaar na afronding van de werkzaamheden

De vegetatie in het vergraven gebied heeft zich grotendeels hersteld. Onderaan de zeedijk staat het riet manshoog. Akkerwinde is er doorheen gevlochten. Voor wadlopers is de doorgang vrijwel onmogelijk (en ook niet nodig).


1. Drijfzand ? Vermoedelijk wordt hier bedoeld 'zwaar slik'.
Foto Lammert Kwant


2. Paaltjes van de voormalige landaanwinning die in de weg stonden zijn speels bij elkaar geplaatst. Hier aan de westzijde van het kabelgebied. Rechts op de achtergrond de eendenkooi ten westen van Ternaard.
Foto Lammert Kwant


3. Paaltjes van de voormalige landaanwinning die in de weg stonden zijn speels bij elkaar geplaatst. Hier aan de oostzijde van het kabelgebied. Op de achtergrond de terp/wierde met daarop de 'Kees Wevers Wadpost', een vogelkijkhut.
Foto Lammert Kwant


8. Zonnepark Ballum Ameland


Fig. 3. Het zonnepark op het vliegveld bij Ballum op Ameland.

De nieuwe electriciteitskabels zijn o.a. nodig om het mogelijk te maken op zeer zonnige dagen de electriciteitsproductie van het zonnepark van Ameland naar het vasteland te kunnen transporteren. Het zonnepark is in 2016 aangelegd op het vliegveld bij Ballum.

Op 10 ha grond zijn 23.000 zonnepanelen geplaatst. Het vermogen van het zonnepark is ca. 6 MWp (Megatwattpiek), dwz. onder optimale omstandigheden (onbewolkt en zonnig, koud weer) kunnen de panelen maximaal 6 MWh = 6000 kWh electriciteit per uur produceren. Dit is vergelijkbaar met de piekopbrengst van 2 windturbines à 3 MWp in de Eemshaven.
De jaarlijkse stroomproductie is ca. 5.6 miljoen kWh. Voldoende om de ca. 1.500 Amelandse huishoudens van groene stroom te voorzien. Ruim 1/3e van de totale kosten van € 6.9 miljoen is gesubsidiëerd door het Waddenfonds.


Fig. 4. Het zonnepark.

Meer info:

Het effect van het aanleggen van een stroomkabel door een droogvallende mosselbank op het wantij van Ameland
Wageningen University& Research - december 2022

Aanleg wadkabel Ameland door Liander
Video met wadbeelden van Waddenunit LNV.

Liander werkt aan wadkabel Ameland
Persbureau Ameland

Zonnepark Ameland