W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Waddenzee Nieuws Rijkswaterstaat: kwelder De Kormme Horne bij Wierum wordt gered

Waddenzee Nieuws 2022 - 2024

Rijkswaterstaat: kwelder De Kormme Horne bij Wierum wordt gered

vrijdag 29 december 2023

Rijkswaterstaat gaat de kwelder tussen Wierum en Nes in Noord-Friesland onder handen nemen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de zorgen van omwonenden en natuurliefhebbers over het buitendijkse natuurgebied.

Begin 2024 vervangt Rijkswaterstaat de oude, deels afgebroken rijsdammen voor nieuwe. Daardoor worden golven gebroken en is de kwelder beter beschermd tegen erosie.

Meer info (met video) op nos.nl.

Mogelijk leiden deze maatregelen tot meer slikafzetting voor de kwelder. Daardoor kan het begin (en einde) van de wadlooptocht van Wierum naar Engelsmanplaat op en neer zwaarder worden.

Uitgebreide info in Nieuwsbrief dec. 2023, blz. 4-7.


Eerder bericht:


De 'pier' ten noorden van Wierum Fr.
Foto van reddekwelder.nl

woensdag 8 juni 2022 - update 29 maart 2023

Door Redactie

WIERUM Fr. - Ten oosten van Wierum Fr. ligt de kwelder Kromme Horne. Wadlopers kennen deze kwelder, de meeste wadlooptochten naar Engelsmanplaat v.v. starten en eindigen op deze kwelder. De afslag aan de noordzijde is sinds jaar en dag sterk. Zonder maatregelen dreigt de Kromme Horne in de nabije toekomst te verdwijnen.

Dat mag niet gebeuren vindt de 'Werkgroep De Kromme Horne' te Wierum. Ze zijn een petitie gestart die overheden oproept in actie komen en vraagt iedereen die de kwelder van Wierum en het Engelsmanplaatgebied een warm hart toedraagt de petitie te tekenen. Dit kon t/m 30 sept. 2022. Over enige tijd zal de petitie worden aangeboden aan de provincie Fryslân.

Betrokken overheden (provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân) worden opgeroepen de 'pier' (de ca. 300 meter lange rijsdam ten noorden van Wierum (het 'oude hoofd') te herstellen of westelijk er van een nieuwe pier aan te leggen. Ook wordt gevraagd de rijsdammen die ca. 750 m ten noorden van de kwelder liggen te herstellen. Sinds 1 januari 1971 is het onderhoud aan deze rijsdammen niet meer uitgevoerd.


Situering kwelder De Kromme Horne ten oosten van Wierum Fr. in 2005.


Situering kwelder De Kromme Horne ten oosten van Wierum Fr. in 2017. De kwelder is een stuk kleiner geworden, met name aan de oostzijde.
Bron: Google Earth


Afslag van de kwelder nabij Wierum. Geomorfologisch een interessant gebied, maar op termijn dreigt de kwelder te verdwijnen.
Foto van reddekwelder.nl


Afslag van de kwelder nabij Wierum. Met sedimentlagen (schelpen, zand en klei), niet of nauwelijks verstoord.
Bioturbatie (omwoelen / verstoring van sedimentlagen) door wormen, muizen en mollen komt op de kwelder niet voor.

Foto van reddekwelder.nl


De Kromme Horne op 16 april 2019. Na vele lage hoogwaters en droog weer is de wadbodem voor de kwelder opgedroogd.
Foto Lammert Kwant


De Kromme Horne op 16 april 2019. Bovenop de kwelder is bij een overstroming een sedimentlaagje met schelpen afgezet.
Foto Lammert Kwant


Op de zeekaart 2022 staan de rijsdammen robuust aangegeven. In het terrein / op het wad is er nog maar nauwelijks iets van terug te vinden. De 'pier' en de rijsdammen nabij de Kromme Horne moeten worden hersteld vindt de Werkgroep 'De Kromme Horne'.
Bron Zeekaart 2022

Meer info:

Nieuwsbrief febr. 2023

Red de Kwelder bij Wierum!

Landaanwinning Noardeast-Fryslân
Harry Feenstra

Landaanwinning Westdongeradeel stopt 1 januari 1971
Nieuwsblad van het Noorden 29 dec. 1970