[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Provinciale Staten van Friesland stellen Wadloopverordening 2019 vast met vier wijzigingen

Wadlopen Nieuws 2018 - 2019

Provinciale Staten van Friesland stellen Wadloopverordening 2019 vast met vier wijzigingen


Provinciale Staten van Friesland, bij een andere gelegenheid in vergadering bijeen

vrijdag 1 maart 2019

LEEUWARDEN - Door Provinciale Staten van Friesland is op woensdag 27 februari 2019 jl. de Wadloopverordening Friesland 2019 behandeld. De 41 aanwezige statenleden hebben met 28 stemmen voor en 13 stemmen tegen de verordening aangenomen. Ten opzichte van de conceptverordening zijn via amendementen vier wijzigingen aangebracht.

Vier amendementen (pdf)

  1. De naam van de 'Veiligheid adviescommissie' wordt gewijzigd in 'Veiligheid adviescommissie Wadlopen' (voorheen Wadloopadviescommissie) (40 leden voor, 1 tegen).
  2. Vergunningen kunnen het hele jaar worden aangevraagd en niet uitsluitend in de periode 1-31 december (37 leden voor, 4 tegen).
  3. In artikel 4 van de verordening is een kleine wijziging aangebracht. Gedeputeerde Staten kunnen een wadloopvergunning begrenzen naar tijd of plaats. Toegevoegd is: voor zover de veiligheid van gidsen, begeleiders en deelnemers in het geding is of om te voldoen aan andere wet- en regelgeving (29 leden voor, 12 tegen).
  4. De vergunningplicht voor groepen groter dan 7 personen die vanaf een schip het wad op willen lopen vervalt. Het wordt voor groepen tot 50 personen vrij om zonder vergunning (en zonder begeleiding) het wad op te lopen tot max. 500 meter van het schip en mits men zich bevindt op dezelfde wadplaat of op dezelfde kwelder (?!) als waar het vaartuig zich bevindt. Hierover was in de Staten de nodige discussie, uiteindelijk werd het amendement met 22 stemmen voor en 19 stemmen tegen aangenomen.
    Deze wijziging is van belang o.a. voor bezoekers van Engelsmanplaat. Het schip ligt afgemeerd aan de oostkant van de plaat. Groepen tot max. 50 personen kunnen dan zonder begeleiding naar het wadwachtershuis op en neer lopen. Voor zover de schipper het verantwoord vindt.

De verordening ziet er na verwerking van de amendementen nu als volgt uit:

Wadloopverordening Friesland 2019 (pdf)

Het is de vraag of Provinciale Staten van Groningen en Noord-Holland de wijzigingen zullen overnemen in de Wadloopverordeningen voor hun provincies. Over enige tijd staat de Wadloopverordening 2019 daar op de agenda. Zo nee, dan zijn er in Friesland andere regels van kracht dan in Groningen en Noord-Holland.

Friesch Dagblad: "Wadlopen vanaf schip met groep blijft toegestaan zonder vergunning"

Eerder nieuws over de totstandkoming van de Wadloopverordening 2019