W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien


TBB-gebied Engelsmanplaat/Rif en Holwerderbalg zomer 2019

woensdag 16 oktober 2019

DEN HAAG - In de Waddenzee zijn verschillende gebieden (vaak voor een beperkte periode) gesloten om voldoende rustige locaties voor zeehonden, broedvogels en niet-broedvogels (hoogwatervluchtplaatsen) te waarborgen. Het afsluiten van deze ‘rustgebieden’ gebeurt op grond van artikel 20 Nb-wet, (‘Toegangsbeperkingsbesluiten’, zgn. TBB).
De periode en de begrenzing van de gesloten gebieden zijn aangegeven op de jaarlijks vastgestelde Hydrografische Kaarten. Ook is aangegeven voor welke activiteiten de gebieden zijn afgesloten en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode). Op het water of in het veld zijn de begrenzingen van de artikel 20-gebieden voor zover nodig herkenbaar door middel van bebording en betonning/bebakening. Bij het vaststellen van de begrenzing wordt steeds zoveel mogelijk ingespeeld op de dynamiek van het gebied.

Als gevolg van de (natuurlijke) dynamiek van het gebied is vrijwel ieder jaar actualisatie en aanpassing noodzakelijk van de begrenzing en de periode van afsluiting van deze gebieden. Hierbij wordt de procedure gevolgd uit de 'Leidraad artikel 20-gebieden', die afstemming tussen het bevoegd gezag (ministerie van Economische Zaken) en betrokken maatschappelijke organisaties waarborgt, bv. wadvaarders en wadlopers. In dit proces wordt steeds gezocht naar een goede balans tussen natuurbescherming enerzijds en de belangen en wensen van de gebruikers in het gebied anderzijds.

Recent is deze Leidraad herzien:
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee

Deze leidraad wordt in een laatste afstemronde voorgelegd aan de andere ministeries, Rijkswaterstaat en de noordelijke provincies. Daarna wordt het document definitief vastgesteld.


Wadwachtershuis Engelsmanplaat
Foto Lammert Kwant 3 oktober 2016