W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Nieuwsarchief Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018 Wantij Simonszand - 1½ jaar na de doorbraak

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Wantij Simonszand - 1½ jaar na de doorbraak

Nu ook tweede doorbraak ontstaan


Fig. 1 Situatie ten zuiden van Simonszand 27 april en 5 mei 2013.
De Google Earth-image is van januari 2005
In rood: route wadloopoversteek Lammert Kwant 17-09-2011
In geel: noordzijde 1e Doorbraak, in kaart gebracht door Ulco de Haan 05-05-2013
en zuidzijde 1e Doorbraak, in kaart gebracht door Lammert Kwant 27-04-2013.
Blauwe pijl: breedte van de Doorbraak 1.4 km.

donderdag 16 mei 2013, update 12 november 2013

EZINGE Gn. - Het wantij van Simonszand is nu op twee plaatsen doorgebroken, zie fig. 2.
De eerste, in januari 2012 ontstane doorbraak ten zuiden van Simonszand is inmiddels 1.4 km breed.
Een nieuwe doorbraak is de voorbije winter verder naar het zuiden ontstaan tussen Eilander Balg en de zgn. Kromme Elleboog ten zuiden van de Mothoek.

Verkenning 1e Doorbraak
Wadlopers hebben bij een zeer lage waterstand op za. 27 april 2013 jl. geprobeerd de 1e Doorbraak over te steken. Van beide kanten, zowel vanaf Simonszand als vanaf de zuidzijde van de 1e Doorbraak is het geprobeerd. Na 20 meter lopen was het water al 1.5 meter diep en werden de pogingen gestaakt. Het ms. Boschwad peilde op het diepste punt van de geul omstreeks laagwater een diepte van 5 meter.

Rond laagwater bleek de zuidkant van Simonszand ca. 1.4 km verwijderd te zijn van de noordkant van de rest van het wantij, fig. 1.
In sept. 2011 kon hier nog een normale wadloopoversteek naar Simonszand worden gemaakt, zie fig. 1 en de situatie op fig. 3.

2e Doorbraak
Inmiddels is er een nieuwe doorbraak ontstaan door het wantij van Simonszand tussen Kromme Elleboog en Eilander Balg, fig. 2.
Tijdens een verkenning door ondergetekende op za. 4 mei 2013 jl. bleek het water dat bij eb vanaf het wantij van Schiermonnikoog door de Eilander Balg stroomt voor 50 % de oude loop te volgen van de Eilander Balg richting Noordzee. En voor 50 % door de Kromme Elleboog richting Spruit te stromen.
Het wantij van Simonszand bestaat daarmee niet meer. Het is uiteengevallen in zandbanken die van elkaar gescheiden zijn door diepe geulen.

Geologisch en archeologisch onderzoek op Simonszand
De Stichting Verdronken Geschiedenis deed op za. 27 april 2013 jl. onderzoek op Simonszand en op het wad ten zuiden van de 1e Doorbraak, fig. 4 - 7.
Er werden stukken van middeleeuwse dakpannen gevonden, brokken kloostermop, gele baksteentjes, harpuis (half versteende hars, nog geen barnsteen), koperbeslag van een schip (tegen paalworm), een bot (elleboog van rund of paard) en resten van een houten vat.

Oude kwelder ?
Aan de zuidzijde en zuidwestzijde van Simonszand werden afzettingen aangetroffen die misschien horen bij een oude kwelder. De kleiafzetting was gelaagd en er zaten plantenresten in.
De bovenzijde van de afzetting lag aanmerkelijk lager dan de bovenzijde van de huidige kwelders. Mogelijk betreft het de kwelder van een verdwenen eiland dat vroeger, toen de zeespiegel lager stond, ten noorden lag van het huidige Simonszand.
Op 21 sept. 2013 is hier door de St. Verdronken Geschiedenis onderzoek naar gedaan. Het bleek om recente wadafzettingen te gaan en niet om oude kwelderafzettingen.

Zie Op zoek naar sporen van het verleden


Fig. 2. Situatie april 2013


Fig. 3. Voormalige situatie 2009


Fig. 4. Onderzoekers op de zuidzijde van de 1e Doorbraak. Links de 1e Doorbraak, op de achtergrond Spruit


Fig. 5. De Boschwad aan de zuidzijde van de 1e Doorbraak


Fig. 6. Verdergaande erosie aan de zuidzijde van de 1e Doorbraak


Fig. 7. Einde onderzoek, aan boord van de Boschwad, zuidzijde 1e Doorbraak
Fig. 4 - 7. Foto's Lammert Kwant



Update 14 sept. 2013
Tijdens een wandeling over Simonszand op za. 14 sept. 2013 zijn opnieuw de contouren van de zuidzijde van Simonszand opgenomen, fig. 8. Het is smaller geworden en de zuidpunt ligt ca. 100 meter noordelijker sinds 5 mei 2013, een periode van 4.5 maanden.
Verder noordelijk op het Rif van Simonszand primaire duinvorming. Plaatselijk groeide biestarwegras en zeeraket.


Fig. 8. Contouren zuidzijde Simonszand op 5 mei en 14 sept. 2013.
Gegevens Ulco de Haan

Zie ook
Eerdere info over de doorbraak van het wantij van Simonszand

Lammert Kwant