W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home 6. Overheid Overheid Wadloopverordening

Wadloopverordening 2023

Wadloopverordening 2023 en vergunningvoorschriftenKust ten noorden van Brisbane, Australië
Foto Jan Rijkmans

Op 1 juli 2023 is de Wadloopverordening 2023 van kracht geworden. De verordening is gelijkluidend voor de drie waddenprovincies: Groningen, Fryslân en Noord-Holland.

1. Wadloopverordening Provincie Groningen 2023
Wadloopverordening Groningen 2023
Voordracht Wadloopverordening Groningen 2023

2. Wadloopverordening Provincie Fryslân 2023
Wadloopverordening Fryslân 2023

3. Wadloopverordening Provincie Noord-Holland 2023
Wadloopverordening Noord-Holland 2023

4. Bijlages
Toelichting Wadloopverordening Fryslân, Groningen en Noord-Holland 2023
Wijzigingen Wadloopverordening Fryslân, Groningen en Noord-Holland
Wadloopverordening 2023 t.o.v. Wadloopverordening 2019
Reactienota op de Wadloopverordening Fryslân, Groningen en Noord-Holland 2023
18 belanghebbenden dienden een zienswijze in. Incl. reactie Gedeputeerde Staten

5. Vergunningvoorschriften
Voorschriften vergunning wadlooptochten
georganiseerd door wadlooporganisaties 2023

Voorheen A-vergunning
Voorschriften vergunning voor wadlooptochten
met maximaal 12 deelnemers 2023

Voorheen B-vergunning
Voorschriften vergunning voor solo-wadlopers 2023
Voorheen C-vergunning
Voorschriften vergunning lopen vanaf een schip in de Waddenzee
op droogvallende platen 2023
Voorschriften vergunning natuureducatieve tochten 2023
Voorheen Ontheffinghouders
Overzichtskaart gebieden natuureducatieve tochten 2023
Voorheen 'Ontheffingsgebieden'
26 aangewezen gebieden voor het mogen houden van natuureducatieve tochten
Voorheen 'Ontheffingsgebieden'. Incl.geografische coördinaten.
Tabel met uiterste vertrektijden Wadloopoversteken 2023

6. Overige documenten
Alarmnummers in geval van calamiteiten
Update 8 november 2022 met gewijzigde telefoonnummers Kustwachtcentrum Den Helder en Radio Medische Dienst
Gedragscode
Uit het Convenant Wadlopen 2008-2013
Eindtermen (opleiding tot) wadloopgids
Basiskennis EHBO voor wadloopgidsen
Online cursus en Eindopdracht voor begeleiders van Natuureducatieve tochten, begeleiders Droogvallende platen en solo-wadlopers
Zie onder op de webpagina - Online sinds juli 2023
Online opfriscurus: Veilig Wadlopen voor routiniers
Online sinds juli 2023
Tarieventabel 2024 Leges aanvragen wadloopvergunning
Zie Rubriek A paragraaf 3 Wadlopen. Update 10 februari 2024
Mandaatbesluit Wadloopverordening Groningen 2023
De provincie Groningen geeft de provincie Friesland mandaat de Wadloopverordening Groningen 2023 uit te voeren.
Mandaatbesluit Wadloopverordening Noord-Holland 2023
De provincie Noord-Holland geeft de provincie Friesland mandaat de Wadloopverordening Noord-Holland 2023 uit te voeren.
Reglement Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW)
Ook op Besluit van GS Fryslân 'houdende regels omtrent reglement veiligheid adviescommissie wadlopen'
Nieuwsbrief juni 2021
Over signalering overtredingen, verstoring zeehonden, drones tijdens wadlopen e.a.
Nieuwsbrief juli 2023
Over de online cursus voor nieuwe solo-wadlopers en nieuwe begeleiders en over de Wadloopverordening 2023
Nieuwsbrief februari 2024 - Verslag van een bijeenkomst op 5 februari 2024 te Leeuwarden met de provincie Fryslân en vele wadlopers.
Zet 'zoomen' op 300% voor leesbaarheid.

Meer info:

E-learning cursus voor begeleiders en solo-wadlopers en opfriscursus voor routiniers online
10 februari 2024

Korte kroniek van de Wadloopverordening 1981 - 2023


Korte kroniek van vijf Wadloopverordeningen 1981 - 2023


Op 16 mei 1981 werd in Friesland en Groningen de 1e Wadloopverordening van kracht. Aanleiding waren een aantal incidenten en calamiteiten bij wadlooptochten tussen 1975 en 1980. In 1983 is de verordening wat aangescherpt in de 2e Wadloopverordening. Noord-Holland had tot 1996 geen Wadloopverordening.

Eind 1995 is in Groningen, Friesland en Noord-Holland een nieuwe Wadloopverordening vastgesteld. Begin 1996 is deze 3e verordening van kracht geworden en sindsdien gold (tot 2020) in alle drie waddenprovincies dezelfde verordening.
De verordening was voorbereid door een werkgroep met deskundige wadlopers met ondersteuning van het secretariaat van de Wadden Advies Raad. De Raad bracht een formeel advies uit aan de provincies.
De Wadloopverordening regelde vooral veiligheidsaspecten van het wadlopen. Gedeputeerde Staten van de drie provincies konden ook regels stellen om natuur en milieu van het Waddengebied te beschermen tegen eventuele nadelige invloeden van (bv. erg massaal) wadlopen.

De verordening regelde niet alleen het wadlopen door wadlooporganisaties en individuele wadlopers (zwerftochten en oversteken naar eilanden), maar ook het wadlopen vanaf drooggevallen schepen. Verder gold de verordening voor bezoekerscentra e.d. op de eilanden, die excursies/natuureducatieve tochten organiseren op het wad. Gelukkig was niet overal het lopen op het wad verboden, het stond en staat iedereen vrij zonder vergunning vanaf de vaste wal of vanaf een waddeneiland een stukje het wad op te lopen, een zgn. 'slag op het wad' te maken. Hetzelfde geldt voor het maken van een kleine wandeling vanaf een drooggevallen schip.

Herziening 2003
Op 1 maart 2003 is de 3e Wadloopverordening beperkt herzien. Vergunningen worden voor 3 jaar verstrekt en niet zoals voorheen voor 1 jaar.

Herziening 2010
Op 21 september 2010 is de Wadloopverordening beperkt herzien naar aanleiding van invoering van de 'Dienstenwet 2009'. Natuuraspecten van het wadlopen werden en worden voortaan geregeld in de Wet Natuurbescherming (Wnb) en de Beheerplannen Waddenzee.

2011 - 2017
Sinds december 2011 is er gewerkt aan een nieuwe 4e Wadloopverordening. Zie
Provincie Friesland bereidt nieuwe wadloopverordening voor
en
Vergunningvoorwaarden wadlopen aangepast.

Betrokken bij overleg waren de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland, alle wadlooporganisaties, individuele vergunninghouders, Veiligheidsregio's, Kustwacht en KNRM. Het overleg leidde niet tot resultaat. Een tijdlang is een mediator/bemiddelaar werkzaam geweest.

Januari 2017 werd bekend dat de provincies van de Wadloopverordening af wilden en de regelingen rond het wadlopen wilden overdoen aan de gemeentes van de 5 Waddeneilanden en de 12 Waddenzeekustgemeenten. Er werd een verkenner/wegbereider benoemd die er naar streefde dat er voor 1 maart 2020 een nieuwe gemeentelijke Wadloopverordening gereed zou zijn.
Oktober 2017 werd bekend dat de verkenner/wegbereider zijn opdracht had teruggegeven.

De Wadloopadviescommisie adviseerde dat als de Wadloopverordening zou overgaan naar 17 gemeentes er voor te zorgen dat er voor alle gemeentes een gelijkluidende verordening zou komen en niet 17 verschillende verordeningen. En dat er één loket zou komen waar de vergunninghouders zich zouden kunnen melden.

2019
De overgang van de Wadloopverordening naar de gemeentes ging niet door. Februari en maart 2019 hebben Provinciale Staten van Friesland, Noord-Holland en Groningen de Wadloopverordening 2019 aangenomen. Deze 4e verordening is op 1 januari 2020 van kracht geworden.De verordening was niet gelijkluidend in de drie provincies: voor wadlopen vanaf schepen was in Friesland meer ruimte dan in Groningen en Noord-Holland. Wadloopverguniningen zijn 6 jaar geldig.

2023
Op 1 juli 2023 is de 5e Wadloopverordening van kracht geworden. De belangrijkste verschillende met de verordening van 2019:

 • nieuwe begeiders van wadlooptochten, natuureducatieve tochten en wadlopen vanaf schepen moeten verplicht een online cursus volgen en een Eindopdracht met goed gevolg afleggen voor ze een vergunning kunnen aanvragen.
 • in alle drie provincies zijn nu de vergunningvoorwaarden voor wadlooptochten vanaf schepen gelijkluidend.
 • de vergunningen zijn 6 jaar geldig. Wel moeten alle vergunninghouders voor 1 maart 2026 een nieuwe verguning moeten aanvragen.

Boek
De totstandkoming van de 1e en 2e Wadloopverordening is door Joop Hooiring uitvoerig beschreven in het boek
'45 jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport'.


Tractaat van Oostmahorn


WADLOOPCENTRUM FRIESLAND
( V.V.V. Westdongeradeel )
Herweystraat 11
T E R N A A R D
STICHTING WADLOOPSPORT
PIETERBUREN
Hoofdstraat 118
P I E T E R B U R E N

Oostmahorn, 13 december 1972

PERSBERICHT

De Stichting Wadloopsport Pieterburen en het Wadloopcentrum 'Friesland' (V.V.V. Westdongeradeel) op 13 december 1972 in vergadering bijeen, maken het volgende bekend:

Gelet op de stormachtige ontwikkeling van het massale wadlopen hebben voornoemde organisaties zich beraden op de volgende hieraan verbonden problemen.
1. De veiligheid van de te organiseren wadlooptochten;
2. Het behoud van de aantrekkelijkheid van het wadlopen;
3. De bescherming van het Wad in relatie tot het te massale wadlopen.

Overeengekomen werd:

 1. De veiligheid van de wadlopers is er het meest mee gediend door zich bij goed bekend staande wadlooporganisaties aan te melden;
 2. Er zal een gebiedsverdeling op de zaterdagen zijn, waarbij het Wadloopcentrum 'Friesland' zich tot Ameland en de Engelsmanplaat beperkt en de Stichting Wadloopsport Pieterburen tot Schiermonnikoog, Simonszand en Rottumeroog.
  Hiermede is duidelijkheid gebracht zowel voor de deelnemers aan de wadlooptochten als voor de wadlooporganisaties in de betreffende gebieden.
  Voor het seizoen 1973 zal voor een zeer beperkt aantal tochten met een gelimiteerd aantal deelnemers de mogelijkheid aanwezig blijven zowel voor de Stichting Wadloopsport Pieterburen om naar Ameland en Engelsmanplaat als voor het Wadloopcentrum 'Friesland' naar Schiermonnikoog, Simonszand en Rottumeroog te lopen.
 3. Het Wadloopcentrum 'Friesland' zal zich beperken tot maximaal 150 per personen per tocht zowel naar Ameland als naar de Engelsmanplaat.
 4. De Stichting Wadloopsport Pieterburen heeft maxima voor Schiermonnikoog tot 500 personen, Simonszand en Rottumeroog elk 100 personen.
 5. In het broedseizoen zullen de vogelbroedgebieden op de eilanden en de platen met zorg worden gemeden.

Namens het Wadloopcentrum 'Friesland'
( V.V.V. Westdongeradeel )

w.g. J.G. Hooiring,
delegatie-voorzitter

w.g. J.G. Miedema, secr.

Namens de Stichting Wadloopsport Pieterburen,

w.g. A. Dijkstra,
voorzitter

w.g. C.W.M. v.d. Arend


Alarmnummers in geval van calamiteiten (update 8 november 2022)

Update 8 november 2022
met gewijzige telefoonnummers Kustwachtcentrum Den Helder en Radio Medische Dienst, zie rubriek 2.
De telefoonnummers van huisartsenposten zijn gecheckt en verbeterd, rubriek 5.

1. PORTOFOON / DRAAGBARE MARIFOON

De hoofdgids verzorgt de communicatie met de hulp- en reddingsdiensten. Voor de melding van een calamiteit dient altijd gebruik te worden gemaakt van marifoonkanaal 16, met evt. uitwijk naar kanaal 10. Indien dit niet lukt dan alarmeren via mobiele telefoon en bel 0900-0111.
Daarna vindt communicatie- en kanaalkeuze plaats in overleg met hulp- en reddingsdiensten.
 • Marifoon VHF 6 mag door wadloopgidsen worden gebruikt voor kort zakelijk contact onderling of met de schipper van ophaal- of begeleidingsschepen (bv. Noordster, Boschwad, Silverwind)
 • Kustwacht Schiermonnikoog luistert uit op en communiceert via VHF 5.


  Voor wadlopers een niet toegestaan kanaal om op te werken, wel handig om uit te luisteren.


 • 2. TELEFOON

  1. Paniek / ongevallen
  Kustwachtcentrum Den Helder dringend 0900 - 0111
  Kustwachtcentrum Den Helder, minder dringende zaken 088 - 958 4000
  Algemeen alarmnummer 112
  Radio Medische Dienst (onderdeel van de KNRM) 088 - 958 4020
  Dokterswacht Friesland
  (m.u.v. Waddeneilanden).
  In het weekend en op zon- en feestdagen tussen 17.00 - 08.00 uur
  0900 - 112 71 12
  Dokterswacht Groningen,
  bij avond, nacht, weekeinde en feestdagen
  Lokatie: Terrein Martini Ziekenhuis, Van Swietenlaan 2b, Groningen
  0900 - 92 29
  Rijkswaterstaat Zeeverkeerspost Schiermonnikoog
  En VHF 5 mits men zich bevindt in het werkgebied van de zeeverkeerspost Schiermonnikoog. Dat betekent het gebied ten oosten van de veerbootroute Holwerd-Ameland t/m het wantij van Rottumeroog.
  088 - 79 74 388 / VHF 16
  Landelijke Politie, geen spoed 0900 - 88 44 (spoed = 112)
  Meldkamer Regiopolitie Leeuwarden 0900 - 88 44
  Regiopolitie Dokkum 0900 - 88 44
  Verkeerscentrale Brandaris 088 - 79 74 640
  Centrale Meldpost Waddenzee 088 - 79 74 599

  2. Overige politie
  KLPD Lauwersoog 0519 - 34 51 00 (spoed = 112)
  Politie Kloosterburen, Pieterburen / Eenrum 112
  KLPD Waterpolitie Delfzijl 0906 - 100 18 22
  KLPD algemeen Driebergen 0343 - 53 53 55
  KLPD Unit Waddenzee Harlingen 0517 - 43 00 47
  Politie Uithuizen 112

  3. KNRM
  Alarmering reddingboot 24 uur via Meldkamer Kustwacht 0900 - 0111
  De KNRM heeft voor schepen een gratis app ontwikkeld, de KNRM Helpt app, te downloaden via de App Store of Google Play.
  Iedere wadloper kan zelf beoordelen of deze app voordelen biedt, de meningen zijn er over verdeeld.

  4. Overige hulpdiensten
  Ambulance algemeen 112
  Ambulance, ZTM Ulrum 112
  Kon. Luchtmacht, Vliegbasis Leeuwarden OCC 058 - 234 69 11
  Brandweerkazerne Leeuwarden 088 - 229 99 99

  5. Huisartsen
  Friesland (gecheckt 07-11-2022)  
  Ameland/Nes H. Maters
  Schoolstraat 1
  0519 - 54 20 18
  Ameland/Ballum Huisartsenpraktijk Jacobs
  Nesserweg 4
  0519 - 55 41 75
  Holwerd Huisartsenpraktijk Holwerd
  Elbasterweg 2
  0519 - 56 13 01
  Metslawier H.M.A. Wymenga
  B.Bekkerstrjitte 19
  0519 - 24 12 70
  0519 - 24 11 19 (spoed)
  Schiermonnikoog Huisartsenpraktijk Schiermonnikoog
  Van Starkenborghstraat 17
  0519 - 71 24 00
  Ternaard Huisartspraktijk Ternaard
  Van Harinxmastraat 9
  0519 - 57 13 16
  0519 - 57 17 91 (spoed)

  Groningen (gecheckt 07-11-2022)  
  Baflo Huisartsenpraktijk
  Kruisstraat 2a
  0595 - 42 25 15
  Eenrum Huisartsenpraktijk
  Burg. Wiersumstraat 18
  0595 - 49 14 32
  Kloosterburen Huisartsenpraktijk
  Hoofdstraat 44d
  0595 - 48 14 07
  Leens Gezondheidscentrum De Marne
  R. Ritzemastraat 16
  0595 - 57 10 04
  Uithuizen Huisartsencentrum Uithuizen
  Hoofdstraat -West 17
  0595 - 43 15 17
  0595 - 43 15 17 (kies 1)
  Uithuizen Huisartsenpraktijk U. Veen
  Ambachtschoolstraat 8
  0595 - 43 15 36
  0595 - 43 40 59 (spoed, kies 1)
  Usquert J.S. Woltjer
  Biewemastraat 25
  0595 - 42 28 31
  0595 - 42 52 52 (spoed)
  Warffum Huisartsenpraktijk Warffum
  Oosterstraat 12
  0595 - 42 24 90
  0595 - 42 58 98 (spoed)
  Winsum (Gn) Huisartsenpraktijk
  Meeden 3d
  0595 - 44 13 00
  0595 - 44 13 00 (spoed, kies 1)

  Bron: Provincie Fryslân, 27 november 2017
  Update WadgidsenWeb 2.1 op 8 november 2022