W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home 6. Overheid Natura 2000 Waddenzee

Beheerplannen Waddengebied

Natura 2000

1. Omgevingswet 2024 (waarom opgenomen de Wet Natuurbescherming)

2. Natura 2000-beheerplannen Waddengebied 2016 - 2028

3. Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee 2019


1. Omgevingswet 2024 (waarom opgenomen de Wet Natuurbescherming)

geldig vanaf 01-01-2024, zie link.

Een bekend artikel uit deze wet is art. 2.45 over de toegangsbeperking van natuurgebieden,
voorheen art. 2.5 in de Wet Natuurbescherming en voorheen art. 20 Natuurbeschermingswet 1998.

Artikel 2.45
1. Gedeputeerde staten verbieden of beperken de toegang tot een in hun provincie gelegen Natura 2000-gebied of een in hun provincie gelegen gedeelte van een Natura 2000-gebied, indien dat nodig is gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.
2. De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, berust bij Onze Minister voor Natuur en Stikstof als een Natura 2000-gebied geheel of gedeeltelijk wordt beheerd door een van Onze andere Ministers dan Onze Minister voor Natuur en Stikstof.
3. Onze Minister voor Natuur en Stikstof kan de toegang tot een bijzonder nationaal natuurgebied geheel of gedeeltelijk beperken of verbieden. 4. De bevoegdheid, bedoeld in het derde lid, berust bij gedeputeerde staten in gevallen waarin dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald.


2. Natura 2000-beheerplannen Waddengebied 2016 - 2028

De Waddengebieden zijn op 26 februari 2009 door de minister van LNV definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor deze gebieden zijn zeven beheerplannen opgesteld voor de periode 2016-2022.

Het betreft

In een brochure zijn de beheerplannen samengevat.
Natura 2000 Waddenzee Samenvatting beheerplan 2016-2022

In sommige beheerplannen staan teksten over wadlopen.

De beheerplannen zijn in 2022 verlengd tot 2028.
Mededeling in de Staatscourant 30 november 2022

Er is op 1 sept. 2023 (een eerste) evaluatierapport verschenen over het Beheerplan Waddenzee 2016-2022.
'Het gaat niet zo goed ...' Ecologische evaluatie Natura 2000-beheerplan Waddenzee


3. Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee 2019

In 2019 is de procedure voor het vaststellen van 'Art. 20-gebieden' in de Waddenzee herzien.

Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien

Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee