W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home 6. Overheid Drie gedragscodes

Drie gedragscodes

Drie gedragscodes Waddenzee

1. Erecode voor wadliefhebbers

Versie 6 februari 2015

De 'Erecode voor Wadliefhebbers' geldt voor iedereen die vaart of loopt op het wad. Uitgangspunt van deze Erecode is de verantwoordelijkheid en het inzicht van de wadliefhebbers.

Als u zich aan de Erecode houdt:

 • kunnen vogels voldoende eten en rusten om gezond te blijven, voldoende jongen te krijgen en groot te brengen en voldoende vetreserves op te doen voor de lange trekreizen
 • kunnen zeehonden voldoende rusten om gezond te blijven, te verharen en hun jongen groot te brengen
 • kunt u blijven genieten van al die rijke en unieke natuur in deze laatste wildernis van Nederland, het Werelderfgoed Waddenzee!

Vogels

 1. Vaar niet te dicht langs hoogwatervluchtplaatsen
 2. Anker op voldoende afstand van hoogwatervluchtplaatsen
 3. Ga pas van boord als vogels die op de waterlijn foerageren zijn verdwenen
 4. Loop niet naar groepen vogels toe
 5. Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit
 6. Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar
 7. Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen
 8. Zorg dat u bij opkomend water weer op tijd aan boord bent, zonder de vogels te verstoren
 9. Weet dat als de eerste vogels opvliegen, u te dichtbij komt

Zeehonden

 1. Vaar niet te dicht langs oevers waar zeehonden rusten.
 2. Ga niet ankeren of droogvallen in de buurt van rustende zeehonden
 3. Loop er zeker nooit naar toe.
 4. Weet dat zodra een zeehond zijn kop opsteekt, u te dicht bij de groep komt.

Wat vanzelf spreekt

 1. Vaar zonder hoge hekgolven
 2. Vaar niet sneller dan de wettelijk toegestane snelheid van 20 km per uur (snelvaren is alleen toegestaan in de betonde geulen tussen zee en havens en in de veerbootroutes)
 3. Gooi geen afval overboord
 4. Vermijd harde muziek, luide radio of marifoon
 5. Gebruik geen onnodige felle verlichting
 6. Houd uw hond aangelijnd
 7. Werk niet aan het schip met verf, olie, diesel, oplosmiddelen
 8. Ga niet vliegeren. Wadvogels denken dat een vlieger een roofvogel is
 9. Kitesurf alleen in de daartoe aangewezen kitesurfgebieden. Deze staan op de hydrografische kaart en zijn gemarkeerd met boeien
 10. Probeer niet met motorgeweld los te komen

Tenslotte

 • Goed zeemanschap gaat boven alles
 • Vaar met een actuele hydrografische kaart
 • Blijf uit gebieden die gesloten zijn op grond van artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998 en andere regelgeving
 • De schipper is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn opvarenden
 • Val niet te lang achter elkaar op dezelfde plaats droog: maximaal twee of drie tijen
 • Bij een wandeling op het Wad geldt de Provinciale Wadloopverordening, ook bij wandelingen vanaf een schip. Groepen groter dan 7 personen mogen niet verder van hun boot gaan dan 500 meter zonder vergunning.

Download de folder


2. Gedragscode uit het Convenant Wadlopen 2008-2013

Gedragscodes:

 1. voor wadlooptochten en zwerftochten en natuureducatieve tochten ten aanzien van veiligheid
 2. uit het Beheerplan Natura 2000 ten aanzien van natuur
 1. Bij het organiseren en uitvoeren van wadlooptochten en zwerftochten heeft het veiligheidsaspect prioriteit. (a)
 2. De gids zorgt er voor dat de groep bij elkaar blijft. Uitzwermen over kwelder of wad wordt voorkomen. (a en b)
 3. Het meenemen van honden is niet toegestaan. (a en b)
 4. Geluidsapparatuur, anders dan voor communicatiedoeleinden en de veiligheid betreffende, wordt niet toegestaan. (a en b)
 5. De gids ziet er op toe dat er geen afval/zwerfvuil zoals etensresten, papier e.d. wordt achtergelaten in het gebied. (a en b)
 6. Er worden geen planten of delen van planten geplukt, gesneden of uitgestoken. (b)
 7. In de broedperiode (1 april - 15 juli) worden broedkolonies op de kwelders gemeden en van solitair broedende vogels worden geen nesten verstoord en/of vertrapt of eieren meegenomen. (a en b)
 8. In de periode 15 april - 15 juli mag de eilandkwelder op Schiermonnikoog niet worden betreden. (b)
 9. Verstoring van groepen vogels moet worden voorkomen, dit geldt zowel op de fourageerplaatsen, de slaapplaatsen en de hoogwatervluchtplaatsen. (a en b)
 10. Tot zeehondenligplaatsen wordt een afstand van minimaal 1500 meter in acht genomen. (a en b)
 11. Een zwerftocht wordt alleen gelopen bij laagwater. Daarbij geldt dat uitgaande van een tocht van ca. 3 uur er gelopen wordt vanaf 2.5 uur voor lokaal het laagste punt bereikt is tot 2 uur hierna. (a)
 12. Mosselbanken dienen, daar waar wadlooptechnisch mogelijk, te worden gemeden. (b)
 13. Vertrek- en aanlandinglocaties zijn in overeenstemming bepaald met de terreinbeheerder en over gewenste veranderingen van deze locaties zal overleg plaatsvinden tussen wadlooporganisaties en terreinbeheerders, met als doel beperking van verstoringen op de natuurwaarden, met name vogels. (b)
 14. Voor de vertrektijden van de wadlooptochten is het Vertrektijdenschema (zoals bij de vergunningsvoorwaarden) van toepassing. (a)
 15. Verstoring in de vastelandskwelders dient tot een uiterste te worden beperkt door:
  a. waar mogelijk gebruik te maken van werkpaden van Rijkswaterstaat
  b. de begroeide kwelder alleen te doorkruisen via een lijn loodrecht op de dijk om zo snel mogelijk het meest verstoringsgevoelige gebied door te komen. (a en b)
 16. Voor het houden van natuureducatieve tochten zijn Ontheffinggebieden aangewezen. (b)

3. Gedragscode uit het Beheerplan Waddenzee 2016-2022

Voorwaarden ten aanzien van wadlooptochten en zwerftochten:

 • De gids zorgt er voor dat de groep bij elkaar blijft. Uitzwermen over kwelder of wad wordt voorkomen.
 • Organisaties van wadloop- en zwerftochten mogen met maximaal 25 personen per gids het wad op.
 • Er worden geen honden meegenomen.
 • Geluidsapparatuur, anders dan voor communicatiedoeleinden en de veiligheid betreffende, wordt niet toegestaan.
 • De gids ziet erop toe dat er geen afval/etensresten/papier e.d. wordt achtergelaten in het gebied.
 • Het is niet toegestaan fauna opzettelijk te verstoren of te verontrusten.
 • Er worden geen planten of delen van planten geplukt, gesneden of uitgestoken.
 • Broedkolonies worden gemeden en van solitair broedende vogels worden geen nesten verstoord of vertrapt of eieren meegenomen: geen verstoring tijdens broedseizoen 15-3 tot 15-7.
 • Verstoring van groepen vogels wordt zoveel mogelijk vermeden, dit geldt zowel op de foerageerplaatsen, de slaapplaatsen en de hoogwatervluchtplaatsen.
 • Tot zeehondenligplaatsen wordt een afstand van minimaal 1500 meter in acht genomen.
 • Een zwerftocht wordt alleen gelopen bij laag water. Daarbij geldt dat uitgaande van een tocht van ca. 3 uur er gelopen wordt vanaf 2,5 uur voor lokaal het laagste punt bereikt is tot 2 uur hierna.
 • Voor de vertrektijden van de wadlooptochten is het vertrektijdenschema (zoals bij vergunningsvoorwaarden) van toepassing.
 • De vertrek- en aanlandingslocaties langs de kust worden bepaald in nauw overleg met de terreinbeheerder.
 • De verstoring in de kwelder wordt tot een uiterste beperkt door:
  • waar mogelijk gebruik te maken van werkpaden van Rijkswaterstaat.
  • de begroeide kwelder alleen te doorkruisen via een lijn loodrecht op de dijk om zo snel mogelijk het meest verstoringsgevoelige gebied door te komen.