W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2017 - 2021 Voor het eerst negatieve effecten gemeten door gaswinning op Ameland

Nieuwsarchief Waddenzee 2017 - 2021

Voor het eerst negatieve effecten gemeten door gaswinning op Ameland


Gasproductieplatform Ameland-Westgat-1, 3 km ten noorden van het strand van het Oerd
van Ameland in de Noordzee gelegen

Fotografie archief NAM

vrijdag 15 september 2017

AMELAND - De kwelders van Ameland zakken als gevolg van gaswinning. Er komt te weinig zand en slik op de kwelders om de bodemdaling door gaswinning volledig te compenseren. Dat is één van de uitkomsten van 30 jaar monitoring die op 14 sept. 2017 gepresenteerd werden. Dit baart It Fryske Gea, de beheerder van de Oerderduinen en de Hon op Ameland, ernstige zorgen vanwege de risico’s voor broedende vogels. Temeer daar de bodemdaling naar verwachting nog een aantal jaren zal door gaan.

In 1986 is gestart met de gaswinning onder Ameland. Vanaf de start heeft een team van wetenschappers nauwkeurig gemeten hoe de bodemdaling verliep en hoe dat doorwerkte in de wadplaten, duinen en kwelders. Ook de gevolgen voor planten en dieren zijn in beeld gebracht.

Kwelder blijkt maar beperkt mee te groeien
Uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere dat de bodem van Ameland op het diepste punt inmiddels 37 cm is gedaald. Op de wadplaten is tegelijk zoveel extra zand en slib afgezet door de zee dat de bodemdaling is gecompenseerd. In de zeereep zijn de duinen niet alleen meegegroeid met de bodemdaling, maar zelfs meters hoger geworden door inwaaiend zand. Verder van de zeereep af stuift echter minder zand naar binnen. Dat heeft ertoe geleid dat de duinen natter zijn geworden en bij storm meer valleien met zout water kunnen overstromen. Ook de kwelder blijkt maar beperkt mee te groeien. Aan de rand van de zee en langs slenken bracht de zee nog genoeg zand en slik om de bodemdaling te compenseren. Verder op de kwelder kwam echter te weinig zand en slib, zodat een deel van de kwelder gezakt is ten opzichte van de zee.

Nesten broedende vogels overstromen vaker
Het zakken van de kwelder blijkt door te werken in de plantengroei. Planten van lage kwelders zoals zeekraal groeien nu ook midden op de kwelder waar eerst alleen planten van de hogere kwelder groeiden. Ook blijkt het risico voor broedende vogels toe te nemen. Zij lopen steeds vaker het gevaar dat hun nest in de broedtijd overstroomt.

Gevolgen bodemdaling ook in toekomst blijven meten
Hoewel het gasveld al bijna leeg is, zal de bodemdaling naar verwachting nog een aantal jaren doorgaan. Het onderzoek zal daarom ook worden voortgezet. Een nieuwe invalshoek kan zijn om uit de bodemdaling lessen te trekken voor toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Of de bodem daalt of dat de zee stijgt, betekent voor de kwelders en het wad namelijk hetzelfde. Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea: "Om de natuur te behouden zal de kwelder op Ameland moeten meegroeien. It Fryske Gea wil daarom met alle partijen in overleg hoe we het meegroeivermogen op een natuurlijke manier kunnen vergroten. We moeten daar praktische pilots voor ontwikkelen. De bodemdalingscommissie kan daaruit lessen trekken die ook waardevol zijn voor toekomstige zeespiegelstijging."

Het onderzoek vond plaats onder toezicht en in opdracht van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, It Fryske Gea en de NAM die het onderzoek ook financierde.

Bron: It Fryske Gea


De Hon van Ameland
Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011