W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopverordening 2023 Overheid Wadloopverordening Korte kroniek van vijf Wadloopverordeningen 1981 - 2023

Wadloopverordening 2023

Korte kroniek van vijf Wadloopverordeningen 1981 - 2023


Op 16 mei 1981 werd in Friesland en Groningen de 1e Wadloopverordening van kracht. Aanleiding waren een aantal incidenten en calamiteiten bij wadlooptochten tussen 1975 en 1980. In 1983 is de verordening wat aangescherpt in de 2e Wadloopverordening. Noord-Holland had tot 1996 geen Wadloopverordening.

Eind 1995 is in Groningen, Friesland en Noord-Holland een nieuwe Wadloopverordening vastgesteld. Begin 1996 is deze 3e verordening van kracht geworden en sindsdien gold (tot 2020) in alle drie waddenprovincies dezelfde verordening.
De verordening was voorbereid door een werkgroep met deskundige wadlopers met ondersteuning van het secretariaat van de Wadden Advies Raad. De Raad bracht een formeel advies uit aan de provincies.
De Wadloopverordening regelde vooral veiligheidsaspecten van het wadlopen. Gedeputeerde Staten van de drie provincies konden ook regels stellen om natuur en milieu van het Waddengebied te beschermen tegen eventuele nadelige invloeden van (bv. erg massaal) wadlopen.

De verordening regelde niet alleen het wadlopen door wadlooporganisaties en individuele wadlopers (zwerftochten en oversteken naar eilanden), maar ook het wadlopen vanaf drooggevallen schepen. Verder gold de verordening voor bezoekerscentra e.d. op de eilanden, die excursies/natuureducatieve tochten organiseren op het wad. Gelukkig was niet overal het lopen op het wad verboden, het stond en staat iedereen vrij zonder vergunning vanaf de vaste wal of vanaf een waddeneiland een stukje het wad op te lopen, een zgn. 'slag op het wad' te maken. Hetzelfde geldt voor het maken van een kleine wandeling vanaf een drooggevallen schip.

Herziening 2003
Op 1 maart 2003 is de 3e Wadloopverordening beperkt herzien. Vergunningen worden voor 3 jaar verstrekt en niet zoals voorheen voor 1 jaar.

Herziening 2010
Op 21 september 2010 is de Wadloopverordening beperkt herzien naar aanleiding van invoering van de 'Dienstenwet 2009'. Natuuraspecten van het wadlopen werden en worden voortaan geregeld in de Wet Natuurbescherming (Wnb) en de Beheerplannen Waddenzee.

2011 - 2017
Sinds december 2011 is er gewerkt aan een nieuwe 4e Wadloopverordening. Zie
Provincie Friesland bereidt nieuwe wadloopverordening voor
en
Vergunningvoorwaarden wadlopen aangepast.

Betrokken bij overleg waren de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland, alle wadlooporganisaties, individuele vergunninghouders, Veiligheidsregio's, Kustwacht en KNRM. Het overleg leidde niet tot resultaat. Een tijdlang is een mediator/bemiddelaar werkzaam geweest.

Januari 2017 werd bekend dat de provincies van de Wadloopverordening af wilden en de regelingen rond het wadlopen wilden overdoen aan de gemeentes van de 5 Waddeneilanden en de 12 Waddenzeekustgemeenten. Er werd een verkenner/wegbereider benoemd die er naar streefde dat er voor 1 maart 2020 een nieuwe gemeentelijke Wadloopverordening gereed zou zijn.
Oktober 2017 werd bekend dat de verkenner/wegbereider zijn opdracht had teruggegeven.

De Wadloopadviescommisie adviseerde dat als de Wadloopverordening zou overgaan naar 17 gemeentes er voor te zorgen dat er voor alle gemeentes een gelijkluidende verordening zou komen en niet 17 verschillende verordeningen. En dat er één loket zou komen waar de vergunninghouders zich zouden kunnen melden.

2019
De overgang van de Wadloopverordening naar de gemeentes ging niet door. Februari en maart 2019 hebben Provinciale Staten van Friesland, Noord-Holland en Groningen de Wadloopverordening 2019 aangenomen. Deze 4e verordening is op 1 januari 2020 van kracht geworden.De verordening was niet gelijkluidend in de drie provincies: voor wadlopen vanaf schepen was in Friesland meer ruimte dan in Groningen en Noord-Holland. Wadloopverguniningen zijn 6 jaar geldig.

2023
Op 1 juli 2023 is de 5e Wadloopverordening van kracht geworden. De belangrijkste verschillende met de verordening van 2019:

  • nieuwe begeiders van wadlooptochten, natuureducatieve tochten en wadlopen vanaf schepen moeten verplicht een online cursus volgen en een Eindopdracht met goed gevolg afleggen voor ze een vergunning kunnen aanvragen.
  • in alle drie provincies zijn nu de vergunningvoorwaarden voor wadlooptochten vanaf schepen gelijkluidend.
  • de vergunningen zijn 6 jaar geldig. Wel moeten alle vergunninghouders voor 1 maart 2026 een nieuwe verguning moeten aanvragen.

Boek
De totstandkoming van de 1e en 2e Wadloopverordening is door Joop Hooiring uitvoerig beschreven in het boek
'45 jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport'.