[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopverordening 16. Wadloopadviescommissie

Wadloopverordening 1996

16. Wadloopadviescommissie


Terug naar inhoudsopgave

ACHTERGRONDEN EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN DE VERORDENING

Art. 8 bepaalt dat alvorens het college van Gedeputeerde Staten een beslissing neemt over een vergunningaanvraag zij advies moet hebben ingewonnen bij een commissie van deskundigen, de Wadloopadviescommissie.
De leden van de commissie worden benoemd bij gezamenlijk besluit van de colleges van GS van de Waddenprovincies.
Het huidige reglement inzake de samenstelling en werkwijze van de commissie bepaalt dat de commissie bestaat uit 9 leden, twee leden afkomstig van de Groningse en twee van de Friese wadlooporganisaties, een lid op persoonlijke titel uit de provincie Groningen, een lid op persoonlijke titel uit de provincie Friesland, een voorzitter en twee secretarissen afkomstig uit beide provincies.

In het overleg met de wadlooporganisaties is eveneens afgesproken dat de Wadloopadviescommissie een taak krijgt in de beoordeling van de interne opleidingen.

Gezien de aanpassingen in de verordening en de toegevoegde taak ten aanzien van opleidingen zal ook de samenstelling van de Wadloopadviescommissie een punt van aandacht moeten zijn.
Art. 8 lid 2 van de concept-verordening schrijft voor dat deze commissie mede deskundigen op het gebied van de bescherming van landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden zal moeten omvatten. Omdat de bestaande verordening geen natuurbeschermingsmotief omvat is dat thans niet het geval, althans, commissieleden worden niet expliciet o.g.v. dit motief geselecteerd.

Wij, dwz., de betrokken colleges van GS zullen in goed overleg, de samenstelling van de commissie aan het genoemde voorschrift van art. 8 lid 2 aanpassen.
Wij denken daarbij aan een commissie van zes leden, een voorzitter, 3 personen met specifieke wadloop-deskundigheid, 1 persoon met kennis over de natuurwaarden in het gebied en 1 persoon met bestuurlijk/juridische deskundigheid.
Daarbij gaan wij er van uit dat diverse deskundigheden soms in één persoon verenigd kunnen zijn, zodat er altijd een meerderheid van de leden specifieke wadloopdeskundigheid heeft.
Het secretariaat van de commissie kan neergelegd worden bij de Stuurgroep Waddenprovincies.


Naar de andere onderwerpen van 'achtergronden en beleidsuitgangspunten' :

 9. Inleiding
10. Ontwikkelingen rond het wadlopen
11. Redenen voor herzien van de verordening
12. Verantwoordelijkheid en taak van de overheid
13. Visie op de gewenste ontwikkeling van het wadlopen
14. Hoofdlijnen van de nieuwe wadloopverordening
15. Handhaving, coördinatie en voorlichting
16. Wadloopadviescommissie


Bladeren door de verordening