[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopverordening 15. Handhaving, coördinatie en voorlichting

Wadloopverordening 1996

15. Handhaving, coördinatie en voorlichting


Terug naar inhoudsopgave

ACHTERGRONDEN EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN DE VERORDENING

In paragraaf 3 hebben wij de gebrekkige handhaving van de bestaande Wadloopverordening genoemd als één van de problemen die tot herziening van de verordening nopen. Wij gaan er van uit dat met de in de vorige paragraaf toegelichte aanpassingen van de verordening de 'handhaafbaarheid' t.o.v. de huidige verordening aanzienlijk zal zijn toegenomen.
Wij zullen hierover nadere afspraken maken met de politie te water en zo mogelijk andere toezichthoudende instanties.

Daarnaast hebben wij in paragraaf 3 de wenselijkheid van een betere coördinatie van de vergunningverlening genoemd. Een succesvolle aanpak van dit probleem zou zowel de handhavingsmogelijkheden van de verordening verbeteren als de 'gebruikersvriendelijkheid' van de verordening vergroten.

Wij zouden willen streven naar één loket voor de vergunningverlening. Gezien de primaire verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten voor de uitvoering van de verordening ligt het voor de hand dat de provincie dat loket is. Met de overige vergunningverlenende overheidsinstanties zal overleg worden geopend om te bereiken dat deze hun vergunningverlening via de provincie laten verlopen of, verdergaand, hun vergunningverlening binnen voorwaarden en richtlijnen aan de provincie delegeren. Ook met de desbetreffende particuliere landeigenaren zal overleg worden gezocht inzake de vraag of zij bereid zijn om zich bij een gecoördineerde provinciale vergunningverlening aan te sluiten.

Als eerste stap in de richting van een meer gecoördineerde aanpak zullen wij als Waddenprovincies de verordening gezamenlijk gaan uitvoeren. Om redenen van doelmatigheid zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kader van de Stuurgroep Waddenprovincies. Dit betekent dat wij een en ander kunnen combineren met de gezamenlijke uitvoering van de provinciale taken op het terrein van de Natuurbeschermingswet. Uit oogpunt van 'gebruikersvriendelijkheid' heeft dit voordelen.

Wij zullen de betrokkenen vroegtijdig informeren over de inhoud en de consequenties van de nieuwe verordening. Hiertoe zullen wij geen aparte voorlichtingscampagne gaan opzetten, maar we zullen vooral gebruik maken van de kanalen via de bestaande organisaties.


Naar de andere onderwerpen van 'achtergronden en beleidsuitgangspunten' :

 9. Inleiding
10. Ontwikkelingen rond het wadlopen
11. Redenen voor herzien van de verordening
12. Verantwoordelijkheid en taak van de overheid
13. Visie op de gewenste ontwikkeling van het wadlopen
14. Hoofdlijnen van de nieuwe wadloopverordening
15. Handhaving, coördinatie en voorlichting
16. Wadloopadviescommissie


Bladeren door de verordening