[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopverordening   9. Achtergronden en beleidsuitgangspunten

Wadloopverordening 1996

  9. Achtergronden en beleidsuitgangspunten


Terug naar inhoudsopgave

ACHTERGRONDEN EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN DE VERORDENING

Begin 1993 is door de Stuurgroep Waddenprovincies de herziening van de bestaande Wadloopverordening die uit 1983 dateert, ter hand genomen.
Als reactie op de voor-ontwerptekst is door de Waddenadviesraad een uitgebreid en gedegen advies uitgebracht waarvan in de verdere uitwerking dankbaar gebruik is gemaakt. De concept-verordening is in 1994 gepresenteerd. Deze is besproken in het Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee (RCW) en heeft tevens gediend als uitgangspunt in de besprekingen tussen de wadlooporganisaties en de Stuurgroep om te komen tot een Convenant aangaande een quotering.
Naar aanleiding van deze besprekingen en van overige ingekomen reacties zijn nog enige wijzigingen doorgevoerd. In een aparte notitie 'totstandkoming wadloopverordening' zijn de overwegingen hiervoor samengevat. Deze notitie bevat onze algemene toelichting op de herziene verordening. De opbouw is als volgt. In paragraaf 2 en 3 worden de redenen om een nieuwe verordening te maken aangegeven. In par. 4 wordt ingegaan op de provincieale verantwoordelijkheid in dezen.
In paragraaf 5 t/m 8 wordt onze visie gegeven op de gewenste ontwikkelingen van het wadlopen en de wijze waarop dat in de nieuwe verordening is verwerkt.


Naar de andere onderwerpen van 'achtergronden en beleidsuitgangspunten' :

 9. Inleiding
10. Ontwikkelingen rond het wadlopen
11. Redenen voor herzien van de verordening
12. Verantwoordelijkheid en taak van de overheid
13. Visie op de gewenste ontwikkeling van het wadlopen
14. Hoofdlijnen van de nieuwe wadloopverordening
15. Handhaving, coördinatie en voorlichting
16. Wadloopadviescommissie


Bladeren door de verordening