[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopverordening   8. Toelichting bij art. 13 en art. 18

Wadloopverordening 1996

  8. Toelichting bij art. 13 en art. 18

Terug naar inhoudsopgave

 
Toelichting bij art. 13

Het eerste lid geeft een juridische basis voor bijvoorbeeld een quotering of zoneringsregeling, in de zin van aantallen deelnemers aan wadlooptochten en gebiedsafspraken. Ook kan gedacht worden aan uiterste vertrek- en passeertijden van geulen.

In het algemeen behoeven in de wadloopverordening de vergunningvoorwaarden als zodanig niet te worden opgenomen. Voor één onderwerp wordt een uitzondering gemaakt: de uiterste vertrektijden. Vanuit veiligheidsoverwegingen moet in de vergunningvoorwaarden worden geregeld dat wadlooptochten gekoppeld worden aan het tij, dus geconcentreerd rond laagwater, omdat, waar er in het verleden zaken zijn misgegaan, dat feit o.a. met te laat vertrek had te maken. Ook vanuit natuurbeschermingsoverwegingen is het van belang dat tochten rond hoogwater zoveel mogelijk aan banden worden gelegd.

Om deze reden is in het tweede lid van artikel 13 opgenomen dat wadlooptochten niet eerder dan 3.5 uur voor lokaal laagwater en volgens plan niet later zullen worden beëindigd dan twee uur na lokaal laagwater, tenzij lokale omstandigheden zich tegen deze uiterste vertrek- en aankomsttijden verzetten. Voorbeelden van dit laatste zijn wadlooptochten van bijvoorbeeld Texel naar Vlieland, van Vlieland naar de Richel, en tochten van en naar Terschelling, waar het moment van vertrek (vanuit veiligheidsoverwegingen) iets eerder moet liggen.

Terug naar wadloopverordening art. 13


 
Toelichting bij art. 18

Met de vaststelling van de verordening 1996 zijn een aantal eisen en criteria veranderd ten opzichte van de Wadloopverordening 1983. In dit artikel wordt een overgangsregeling aangegeven voor diegenen die reeds beschikken over een vergunning op basis van de Wadloopverordening 1983, zij worden geacht aan de criteria van de Wadloopverordening 1996 te voldoen.

Terug naar wadloopverordening art. 18


Bladeren door de verordening