W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 OVERLEG WADLOOPORGANISATIES MET VERGUNNINGVERLENERS

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

OVERLEG WADLOOPORGANISATIES MET VERGUNNINGVERLENERS

woensdag 28 maart 2001

NOORDPOLDERZIJL - Op 28 maart jl. vond in 't Zielhoes te Noordpolderzijl het jaarlijkse overleg plaats van de wadlooporganisaties en enkele individuele gidsen die naar Rottumeroog lopen met LNV-Noord (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij afd. Noord) en Stuurgroep Waddenprovincies (samenwerkingsverband van de drie waddenprovincies mbt. het Waddengebied). De belangrijkste besproken zaken worden hier weergegeven.

Nieuwe B-vergunningen
Er zijn dit jaar 12 nieuwe aanvragen binnengekomen voor een individuele gidsenvergunning (B-vergunning). 7 daarvan werden afgewezen omdat de aanvragers geen verklaring hadden van een wadlooporganisatie over voldoende praktische wadloopkennis te beschikken. De overige 5 aanvragers hadden wel een dergelijke verklaring en zijn door de Wadloopadviescommissie theoretisch getoetst. Alle 5 bleken voldoende kennis te hebben en krijgen een B-vergunning.

Convenant Wadlopen
Eind februari 2002 loopt het Wadloopconvenant 1999 af. Hierin hebben de zeven wadlooporganisaties met elkaar en met de drie waddenprovincies afspraken gemaakt over de verdeling van tochten op drukke weekenddagen, over jaarlijks maximaal mee te nemen aantal deelnemers, over maximaal jaarlijks te organiseren aantal wadloopzwerftochten e.d. Het is de bedoeling dat op 1 maart 2002 een nieuw wadloopconvenant van start gaat. De Stuurgroep Waddenprovincies neemt het initiatief om dit van de grond te krijgen.
   In mei/juni zal met iedere wadlooporganisatie apart een gesprek worden gehouden over de ervaringen met het nu nog geldige convenant en over de wensen voor de toekomst. De resultaten zullen in een concept-convenant worden vastgelegd. De conflictpunten zullen daarbij op een rijtje worden gezet. Dit zal in het najaar met alle betrokken partijen worden besproken. Als de partijen het eens worden kan het nieuwe convenant in februari 2002 worden getekend en gaan gelden vanaf 1 maart.

Looptijd wadloopvergunningen
Naar verwachting zal in het najaar de Wadloopverordening worden gewijzigd. Als Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Noord Holland daarmee instemmen wordt de duur van de wadloopverguninng verlengd van een tot drie jaar. Wel blijft de verplichting bestaan jaarlijks een opgave te doen van het aantal gelopen tochten.

Samenwerking op tochten naar Ameland
Sietse Bouma, voorzitter van Wadloopcentrum Fryslân, stelt voor op wadlooptochten naar Ameland meer te gaan samenwerken. Regelmatig komt het voor dat 3 km vanaf het startpunt (bij 'dam 6') deelnemers zo vermoeid zijn geraakt in het zware slik dat ze moeten terugkeren naar de pier van Holwerd. Soms lopen een paar kleine groepjes onder leiding van aparte gidsen terug naar Holwerd, ook komt het voor dat deelnemers alleen terugkeren. De betrokken gidsen kunnen dan meestal niet meer opnieuw op pad gaan richting Ameland, omdat het tij ondertussen te ver heen is.
   Sietse stelt voor dit terugkeren naar Holwerd meer op elkaar af te stemmen en uitvallers van verschillende groepen bij elkaar te brengen en olv. eén gids terug te laten gaan. Om dit te organiseren is het handig elkaars mobiele telefoonnummers te hebben of gebruik te maken van een gemeenschappelijk marifoonkanaal bv. kanaal 6 (wat door wadlopers gebruikt mag worden voor kort zakelijk contact). Alle aanwezigen vinden het een goed idee. Bij de start van wadlooptochten naar Ameland kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Bij een volgende gelegenheid als alle wadlooporganisaties om tafel zitten kunnen nadere afspraken worden gemaakt.

MKZ
Rienk Dijkstra vraagt zich af of de Mond- en Klauwzeer epidemie gevolgen kan hebben voor de wadloopsport. Mogen/kunnen we straks de dijk niet meer betreden? Op dit moment is de weg naar het startpunt van de wadlooptochten naar Schiermonnikoog en Simonszand afgesloten. De aanwezigen lijkt het sluiten van de dijk voor bezoekers voorlopig niet waarschijnlijk. Nu zijn er nog geen schapen op de dijk en zolang het vervoersverbod van vee gehandhaafd blijft komen die er ook niet. Dan is afsluiten ook niet nodig. Het startpunt voor de tochten naar Schier en Simonszand kan eventueel ook via andere wegen worden bereikt.

Lammert Kwant