Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

MOND- EN KLAUWZEER (MKZ) EN DE WADLOOPSPORT 2001

De laatste mededelingen:

wo. 6 juni 2001

BEDANKT
Iedereen die zich heeft ingezet om de MKZ-crisis voor de wadloopsport weer zo snel mogelijk, maar in redelijkheid en met respect voor alle ellende en gevoeligheden, te beëindigen, bedank ik hierbij. Eveneens iedereen die voor dit MKZ-dossier informatie heeft aangeleverd.

Lammert Kwant


1. zaterdag 2 juni

ZEEDIJKEN WEER VOOR TOERIST TOEGANKELIJK
De wegen langs de zeedijken zijn weer vrijgegeven voor het publiek. Percelen met schapen zijn voor de wandelaars niet langer verboden gebied. Ook alle natuurgebieden zijn weer toegankelijk. Het ministerie van L.N.V. heeft het verbod opgegeven. Wetterskip Fryslân heeft de verbodsbordjes weggehaald. Bron: Leeuwarder Courant d.d. 2 juni 2001.

Navraag bij het Wetterskip Fryslân heeft dit vandaag aan ondergetekende bevestigd. Alle tochten kunnen weer op de gebruikelijke start- en aankomstpunten plaatsvinden. Pier Soepboer
Idem provincie Groningen, op do. 31 mei zijn de beperkingen opgeheven.

Bericht van het Ministerie van LNV:
Alle natuur- en recreatieterreinen kunnen weer worden opengesteld voor publiek, evenhoevigen hoeven niet meer van bezoekers te worden gescheiden. Wel wordt aan eigenaren/beheerders van bijzondere kuddes geadviseerd deze vooralsnog gescheiden te houden van het publiek en hygiënemaatregelen te treffen.
Bron Ministerie van LNV.


2. Schademelding
Schade (afgelaste tochten, geannuleerde tochten) wordt geïnventariseerd door:

Om goed in kaart te brengen wat de kosten zijn van het non-vaccinatiebeleid is het, denk ik, belangrijk dat iedere schade wordt gemeld. Of we er ooit iets van terug zien is natuurlijk de vraag.


3. Do. 31 mei

VRIJGEVEN ZEEDIJKEN NOG NIET OP HANDEN (vervolg)
Stallen in het voormalige toezichtsgebied Ee/Anjum mogen weer worden bevolkt met vee, de jagers mogen van staatssecretaris Faber in het hele land weer haasjes en reeën neerleggen, 500 kinderboerderijen gaan weer open waar kinderen contact gaan hebben met evenhoevigen ... maar de zeedijken blijven gesloten, wie het nog kan uitleggen mag het zeggen. Nu heet het weer 'eind volgende week' dat de beperkingen worden opgeheven. Of wordt het 25 juni als ook de boeren in Oene hun stallen weer mogen bevolken met vee ? Mits er geen virus meer wordt aangetroffen. We wachten maar nederig af en houden u op de hoogte.

De stand van zaken op de verschillende wadlooproutes :

4. Zo. 20 mei - ma. 28 mei

VRIJGEVEN ZEEDIJKEN NOG NIET OP HANDEN
Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen) geeft voorlopig de zeedijk nog niet vrij voor toerisme. Dat betekent dat de bestaande afspraken (zie onder) van kracht blijven. Eén of meer groepen wadlopers waren het weekend van 19/20 mei toch buiten het afgesproken gebied tussen de schapen op de zeedijk terecht gekomen, de betrokken organisatie(s) zijn of zullen daarover nog aan hun jas worden getrokken. Vanuit omgeving Pieterburen was een klacht bij de AID (Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van Landbouw) gedeponeerd dat 'groepen wadlopers schapen verstoorden op de slaperdijk'. De AID heeft het nagetrokken, het bleek hier om een onterechte melding te gaan.

Friesland is op vr. 18 mei jl. vrij van MKZ is verklaard en het toezichtsgebied Anjum/Ee is op 19 mei opgeheven. Wel blijft in heel Nederland 'contact met evenhoevigen' verboden. Bij Wierum lopen weer schapen op de dijk. Te Wierum hangt nog een bord voor de dijk 'MKZ-besmettingsgevaar, Algemene Politie Verordening'. Ook in Friesland blijven voorlopig de bestaande afspraken (zie onder) van kracht.
De matten met citroenzuur bij de veerboten naar Ameland en Schier zijn al weer een tijdje geleden weggehaald.

De laatste geënte dieren zijn geruimd. Een eindscreening vindt plaats in Kootwijkerbroek en in de driehoek Apeldoorn - Deventer - Zwolle. Als daar geen MKZ meer wordt aangetroffen, mag je verwachten dat 'contact met evenhoevigen' weer zal worden toegestaan. Pas dan zullen naar verwachting de dijken zonder beperkingen weer worden opengesteld. Omstreeks 6 juni ? Een zegsman van waterschap Fryslân noemde onder strikt voorbehoud die datum. Nou ja, met de huidige beperkingen valt te leven, iedereen kan wadlopen waar hij wil. (L.Kwant)


5. Vrijdag 18 mei

Persbericht einde MKZ-crisis voor wadloopsport
De afgelopen dagen is er contact geweest tussen de 7 wadlooporganisaties en met enkele individuele gidsen. Dit heeft tot onderstaand persbericht geleid wat op vrijdag 18 mei zal worden verzonden. Het is mooi geweest! Persbericht vrijdag 18 mei

Wadlooporganisaties

Op 13 april is een gezamenlijk persbericht uitgegaan van de Stuurgroep Waddenprovincies en de wadlooporganisaties om in verband met het uitbreken van MKZ in Friesland het wadlopen tot nader orde stil te zetten. Gezien het feit, dat er zich na het uitbreken van Ee en Anjum geen nieuwe gevallen van MKZ in het noorden van Nederland hebben voorgedaan en gezien de versoepelingen van de regels en de beperkingen door het ministerie van LNV hebben de wadlooporganisaties de afgelopen 2 weken uitvoerig overleg gevoerd over het hervatten van de wadlooptochten. Dit overleg heeft plaatsgevonden tussen zowel de verschillende wadlooporganisaties onderling als tussen wadlooporganisaties en verschillende betrokken instanties (o.a. Waterschap Fryslân, gemeente Dongeradeel en boeren in Noord Groningen). Uit dit overleg is naar voren gekomen dat geen van de wadlooporganisaties meer redenen zien om het organiseren van wadlooptochten gedurende een langere periode stil te leggen. De betrokken boeren in Groningen, het Waterschap Fryslân en de gemeente Dongeradeel hebben eveneens kenbaar gemaakt geen bezwaren meer te hebben tegen het organiseren van wadlooptochten, mits de wadlooporganisaties zich voor bepaalde routes houden aan een aantal met hen doorgesproken beperkingen (bijvoorbeeld dijken recht oversteken en direct het wad op gaan, alternatieve startplekken, deelnemers over een mat met citroenzuur laten lopen). Op grond van de uitkomsten van dit overleg hebben de wadlooporganisaties gezamenlijk besloten om de wadlooptochten op alle routes, met inachtneming van de doorgesproken beperkingen, te hervatten.

FRIESLAND VRIJ VAN MKZ
LEEUWARDEN - Friesland is weer mkz-vrij. Dat is vanmorgen in Leeuwarden bekend geworden. Alle beperkende maatregelen rond de dorpen Ee en Anjum zijn opgeheven. Minister Brinkhorst van Landbouw heeft dat besloten, omdat uit de laatste onderzoeken is gebleken dat er op geen enkel bedrijf nog MKZ heerst. De geruimde bedrijven mogen nog geen nieuw vee kopen, de andere boeren mogen dat wel. Brinkhorst heeft verder bepaald dat alle landelijke evenementen met dieren vanaf dinsdag 22 mei a.s. weer zijn toegestaan.

Volgende week begint een grote promotiecampagne waarin alle ondernemers uit het Lauwersmeergebied landelijk bekend willen maken dat het gebied weer vrij is van de veeziekte. De campagne wordt gehouden door het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme en wordt gefinancierd door de provincies Friesland en Groningen en de betrokken mkz-gemeenten.

Bron: Website Leeuwarder Courant en RTL4-tekst, vr. 18 mei


6. Zondag 13 mei

Van de regen ....
in de drup. Vrijdag jl. met collega's vanuit Wierum de Engelsmanplaat-tocht verkend en het kustdal van het Pinkewad. Fors slik voor de dijk bij Wierum, maar niet onoverkomenlijk, dachten we.
Vanmorgen om 06.30 uur met een groepje deelnemers hopeloos vastgelopen in de blubber noord van de kerk, drie meiden zaten ontzettend vast, een
van de dames zat er bijna tot het middel in en moest worden uitgegraven
... na 30 minuten en 100 m "lopen" weer op de dijk.
Het vervolgens vanaf het Wierumer Hoofd geprobeerd. Het hoofd zelf kun je via de basaltblokken passeren. Noord ervan ook kniediep slik... onverrichterzake met de auto's vanuit Wierum vertrokken en vervolgens elders op een minder slikkige route een zwerftocht gemaakt. Met Engelsmanplaat wacht ik wel tot de dijk bij de parkeerplaats weer vrijgegeven wordt. (L.Kwant)

Blokkades opgeheven
De blokkades op de wegen bij Munnikezijl en Pieterzijl zijn opgeheven. Ook de wachtposten bij Zoutkamp en Vierhuizen zijn opgeheven alles is (op)geruimd. Iedereen kan weer langs zijn eigen favoriete weg vanuit Groningen naar Holwerd en Wierum rijden. (L.Kwant)


7. Zaterdag 12 mei

Ameland
'De Vennoot', eigenaar van Nieuwlandsrijd en Kooiduinen op Ameland, heeft geen bezwaar tegen aanlanding van wadlopers op de Kooiduinen (Zinkesloot) of vertrek vanaf die plaats. Er zijn nog steeds geen schapen in deze gebieden. Onbekend is wanneer ze terugkeren en of aanlanding dan nog steeds goed wordt gevonden. Op de zeedijk lopen wel schapen, de toegang is daar verboden.
Anton Kiewied heeft er geen bezwaar tegen dat wadlopers zich (uiteraard volgens de bekende voorwaarden) schoonmaken bij zijn boerderij op de Kooiplaats. Zaterdag 12 mei is een eerste groep wadlopers naar Kooiduinen en Kooiplaats gelopen. Andere groepen liepen naar het Oerderduin.

Engelsmanplaat/Pinkewad
Bij Café de Kalkman te Wierum is door Wadloopcentrum Fryslân een spoelbak geplaatst, waarin tegen bescheiden vergoeding (bij Cornelis of Nynke van het café) kan worden schoongemaakt.

Lauwersmeer
Staatsbosbeheer heeft besloten een deel van het Lauwersmeergebied weer open te stellen. Het gebied was de afgelopen weken vanwege de MKZ afgesloten. Maar vanwege het mooie weer werden de laatste dagen de borden en linten al meerdere malen door het publiek weggehaald. Omdat aan de Friese kant alweer wordt gezwommen kon Staatsbosbeheer de afsluiting aan Groningse kant niet goed meer uitleggen aan het publiek.
(TV NoordTxt, 12 mei)

Toezichtsgebied Ee/Anjum
DOKKUM -Er komt geen verruiming voor schapen- en varkenshouders in de toezichtgebieden rond Ee en Anjum. Het ministerie van landbouw houdt er vast aan het weideverbod. Rundvee, schapen en paarden moeten binnen blijven.
'Een aantal schapenhouders zit klem. Met dit warme weer wordt het er helemaal niet beter op. Maar het ministerie houdt vast aan de regels en beperkingen. Ik denk dat Brussel daar mee van doen heeft', aldus burgemeester Roel Cazemier van Dongeradeel.
Directeur Henk Oosterveld van landbouw weet van de problemen bij schapenhouders. 'Ook wij zijn gebeld. Maar we kiezen voor zekerheid.'
De Rijksdienst voor Vee en Vlees rondt volgende week de tweede test af. Alle bedrijven in het toezicht- en beschermingsgebied worden bezocht en de dieren worden onderzocht.
In een straal van 2 tot 4 kilometer rond de besmette bedrijven in Ee en Anjum is op alle bedrijven bloed van schapen, geiten en jongvee afgetapt. De dieren zijn ook onderzocht op aanwezigheid van antistoffen van het tongblaarvirus.
De eindresultaten van alle testen worden over veertien dagen verwacht. Als die onderzoeken niet tot nieuwe verdenkingen leiden, kan het ministerie besluiten tot het opheffen van de regels en beperkingen. Cazemier verwacht zo'n besluit eind mei. 'Mocht het eerder kunnen dan zal ik daar zeker op aandringen'.
Het ministerie van landbouw gaat van een beperkt aantal reeën in de Kolken tussen Anjum en Engwierum het bloed onderzoeken op mkz. Van verschillende kanten is op zo'n onderzoek aangedrongen. Echter: 'Op grond van visuele waarnemingen tot nu toe, is er geen enkele aanwijzing dat de reeën zijn besmet', aldus Oosterveld.
(Website Leeuwarder Courant, za. 12 mei)


8. Dinsdag 8 mei

Routes Engelsmanplaat/Kalkman en Pinkewad weer te belopen
Zoals al eerder gemeld (zie onder) is de dijk bij Wierum Fr. niet afgesloten voor het publiek. Zowel bij de kerk als bij Café de Kalkman loopt een trap omhoog. Zonder op het gras te lopen kun je bij de blubber onderaan de dijk komen. Overigens lopen hier op de dijk nooit schapen. Omdat er voor de dijk geen kwelder ligt lijkt er geen bezwaar vanaf deze plek naar Engelsmanplaat te lopen. Idem naar het Pinkewad voor een zwerftocht. De gemeente Dongeradeel heeft hiertegen bij monde van burgemeester Cazemier geen bezwaar. Evenmin het Waterschap Fryslân bij monde van dhr. van der Ploeg.
Mededeling Pier Soepboer, di. 8 mei

Allerlei
Luppo Deuntje meldt dat het Natuurcentrum Ameland normaal zijn excursies op het wad ten zuiden van Ameland organiseert. Het Natuurcentrum negeert daarmee (net als zo langzamerhand diverse wadlopers) het negatieve advies van de gemeente Ameland mbt. het wadlopen, of de gemeente heeft voor het Natuurcentrum een ander advies dan voor ons.

De laatste dagen zijn op beperkte schaal de volgende wadlooptochten gemaakt:
- Oversteek van pier Holwerd naar Oerderduin Ameland,
- Noordpolderzijltocht met mijden van de begroeide dijk en langs de kortste weg, zo dicht mogelijk bij de haven, zo snel mogelijk naar het wad,
- Spruteltocht met vertrek en aankomst op de pier van Schiermonnikoog.

Diverse wegen aan de oost- en zuidkant van het toezichtsgebied Ee/Anjum zijn nog geblokkeerd. Van Groningen naar Holwerd rijden via Lauwersoog of via Quatrebras/Veenwouden/Dokkum. (L.Kwant)

Vanaf vrijdag 11 mei a.s. mag weer vlees worden geëxporteerd uit Oost en Noord-Nederland, met uitzondering van vlees uit de toezichtsgebieden. Export van vlees uit West- en Zuid Nederland was al eerder weer toegestaan. (NOS-Teletekst, 8 mei)

Toezichtsgebied
Het ministerie van landbouw verwacht dat 'volgende week' de uitslagen bekend zijn van de mond- en klauwzeertests die nodig zijn om het gebied rond Ee en Anjum vrij te kunnen geven. Op 1200 bedrijven is van vee bloed afgenomen. Het ministerie gaat er ook toe over om het bloed van reeën te onderzoeken. Pas als de tests allemaal negatief zijn, is het mogelijk om toestemming te krijgen om alle beperkingen die voor de regio gelden op te heffen. Jan Hesselink van de NLTO verwacht dat de mkz-beperkingen voor Friesland eind deze maand worden opgeheven. 'Als het weer wat mee werkt en de temperatuur oploopt waardoor het virus geen kans meer heeft, moet het leven zijn normale gang weer kunnen gaan'. Website Leeuwarder Courant, 8 mei


9. Maandag 7 mei

Allerlei
Vanwege het koude weer is er het afgelopen weekend maar weinig gelopen, voor zover bekend alleen door enkele kleine groepen vanaf Noordpolderzijl en Spruteltochten vanaf Schiermonnikoog met vertrek en aankomst op de veerdam.
Het komend weekend 11 - 13 mei is het programma beperkt. De tochten die gepland staan, met name Ameland en Robbengat, lijken gelopen te kunnen worden, mits er geen nieuwe gevallen van MKZ optreden.
De eigenaar van de kwelder in de Linthorst Homanpolder (einde Schaapweg) heeft geen bezwaar tegen wadlopers, mits een mat met citroenzuur wordt gepasseerd, het gras van de dijk niet wordt betreden (lopen over het asfalt) en slechts één rijsdam wordt gebruikt.
Op Ameland loopt nog steeds geen vee op het Nieuwlandsrijd, in de Kooiduinen of op de dijk. Evenmin op Schiermonnikoog en op de Friese zeedijk. Bij Noordpolderzijl (Gn) weiden wel weer schapen op de dijk.


10. Do. 3 en vr. 4 mei

Allerlei
Op het hek onderaan de dijk in de Emmapolder (route Rottumeroog) en evenzo in de Negenboerenpolder (Schier en Simonszand) hangen nog de rode borden met 'MKZ-besmettingsgevaar, verboden toegang'. Idem bij de dijkovergang tussen Nes en Wierum (Engelsmanplaat). Te Wierum kun je via de trap bij de kerk en bij Café De Kalkman de dijk op zonder verbodsborden te zien.
De onderzoekers die op het wad bij Noordpolderzijl onderzoek doen aan nonnetjes mijden als ze naar het wad gaan de dijk en eveneens zo veel mogelijk de begroeide kwelder en lopen vervolgens via de 1e of 2e dam west van de haven naar het wad. Op Schiermonnikoog ontvangt in ieder geval kampeerboerderij De Branding weer gasten.
In het friese deel van het toezichtsgebied Ee/Anjum zijn de controleposten opgeheven: Visvliet, Twijzel, Veenwouden, Holwerd, niemand houd je nog tegen, plaatselijk staat nog een dranghek. Te Metslawier en Engwierum zijn de matten met citroenzuur vandaag opgeruimd. Aan de groninger kant was vrijdagavond 4 mei bij Zoutkamp nog een post bemand ... maar de agenten sloten juist de deur van hun schaftkeetje af. De weg tussen Kommerzijl en Munnikezijl is nog met betonbokken geblokkeerd.
De ruimers zijn klaar ... in volle vaart kun je de geruimde bedrijven ten westen van Ee passeren. De staldeuren staan wijd open, alleen nog een pony en de hond van garage Idsardi gezien.


11. Wo. 2 mei

Rondje langs de velden

12. Di. 1 mei e.v.

Meldingen uit diverse bronnen:


13. Vr. 27 april, een dag met goed nieuws

Ale Hansma, Wadloopcentrum Fryslân (e-mail) :

WANNEER KUNNEN WE WEER WADLOPEN ?
Zoals het nu staat in het weekeinde van 5-6 mei. De officiële bevestiging wordt volgende week verwacht. Tot het moment dat deze bevestiging binnen is, is wadlopen niet toegestaan.
De gemeenten zijn nog steeds terughoudend met (extra) bezoek. De gemeente Ameland heeft de Stuurgroep Waddenprovincies laten weten 'liever even nog geen wadlopers'.
De gemeente Schiermonnikoog heeft de jachthaven gesloten wegens MKZ-risico. Dit is dus zo'n beetje de sfeer.
Overigens zijn afgelopen weekeinde (vogeltellers?) gewoon wezen wadlopen naar de Engelsmanplaat. Met als gevolg dat als de een gaat de ander....juist.
Ineens waren er meer mensen die achter de dijk gingen zwerven, afzettingslinten of niet... Niet juist, wel begrijpelijk. Als alles meezit dus nog een weekje wachten en we kunnen weer los. Nadere berichten volgen. zeg het voort, Ale.

VEE DE WEI IN BUITEN TOEZICHTSGEBIEDEN
DRACHTEN - Koeien-, schapen- en geitenhouders mogen vanaf za. 28 april hun vee weer in de wei zetten. Het ministerie van Landbouw heeft daarvoor toestemming gegeven. Het vee mag alleen vervoerd worden naar weilanden die aan het erf grenzen. Daarnaast wordt ook vervoer over de weg van koeien, schapen en geiten weer beperkt toegestaan. In de toezichtsgebieden (12 km rondom Ee en Anjum en op de Veluwe) moet vee nog op stal blijven staan.
Bron: NOS-Teletekst, vr. 27 april en za. 28 april

AANTAL NATUURGEBIEDEN WEER OPEN
Een aantal natuurgebieden in Fryslân, Overijssel, Flevoland en Gelderland gaat vanaf za. 28 april weer open. Terreinen waar schapen, runderen of geiten lopen blijven nog wel gesloten. De Landschappen, Staaatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben dat besloten op advies van het ministerie van Landbouw. Wel blijven o.m. de Veluwe en de gebieden rond Ee en Anjum dicht. De natuurorganisaties vragen bezoekers dringend niet buiten de paden te gaan, geen dieren aan te halen en geen eten achter te laten.
Bron: NOS-Teletekst, vr. 27 april

REGELS TOEZICHTSGEBIED SOEPELER
DRACHTEN - De regels in het toezichtsgebied rond Ee en Anjum zijn versoepeld. Het ministerie van Landbouw heeft vr. 27 april bekend gemaakt dat bezoekers weer op het erf worden toegelaten, maar alleen in het woonhuis mogen komen (en niet in de stal). Daarnaast mag er in het gebied weer mest worden getransporteerd en in de grond geïnjecteerd. Verder blijven de regels van kracht.
Bron: TV NoordTxT, vr. 27 april


14. Wo. 25 april

AFSLUITING DORPEN EE EN ANJUM VOORBIJ
METSLAWIER-De controle- en ontsmettingsposten bij Engwierum, Anjum en Ee zijn woensdagmorgen 25 april opgeheven. De gemeente Dongeradeel heeft de noodverordening voor dit door mond- en klauwzeer getroffen gebied ingetrokken.
De controleposten in het toezichtgebied van 12 kilometer worden tot donderdag gehandhaafd. Een aantal binnenwegen blijft door containers afgesloten. Om vijf voor zes werd in de doorgangssluis bij de rotonde bij Metslawier de laatste personenauto ontsmet.
Dagelijks gebruikte deze post ongeveer 30.000 liter water voor het reinigen van voertuigen. Overdag was het druk. ’s Nachts was er vrijwel niets te doen. Woensdagnacht werden slechts twee auto’s en een bromfiets ontsmet.
Rond zes uur vanmorgen reed de eerste bus sinds vijftien dagen het gebied weer binnen.
Bron: Leeuwarder Courant, wo. 25 april

P.S. De Volkskrant (25 april) meldt dat het toezichtsgebied nog 'een week' blijft gehandhaafd.


15. Vr. 20 april (e-mail L. Deuntje)

Gesprek met RVV-er
Lammert, Naar aanleiding van de mkz-problemen kan ik je meedelen dat indien er geen nieuwe uitbraken worden geconstateerd waarschijnlijk woensdag 25 april a.s. de noodverordeningen rond Anjum en Ee zullen vervallen. Het gebied binnen de 10 km zone blijft dan nog 3 weken toezichtsgebied, maar in principe kun je dan weer gaan en staan waar je wilt. Dit heb ik gisteren vernomen van een medewerker van de RVV. Ook heb ik met hem even van gedachten gewisseld over het niet laten doorgaan van wadlooptochten. Zijn mening was duidelijk. Volgens hem kon je wel wadlopen. Je kon nog overwegen om je deelnemers even door een ontsmettingsbak te laten lopen voor vertrek, maar problemen zag hij niet. Dit gold voor zowel de dijken als het kwelder gebied.
Voor wat betreft de tochten naar Ameland wil ik je nog meegeven dat de gemeente Ameland voor alsnog geen natuurgebieden afgesloten heeft voor de toeristen. Alleen Staatsbosbeheer heeft twee gebieden waar evenhoevigen lopen afgesloten. Deze gebieden liggen echter op ruime afstand van de wadlooproutes. De tochten naar de Kooiplaats zouden misschien hinder kunnen hebben van het feit dat je niet mag spoelen op een veehouderij. Ik heb gezien de huidige ontwikkelingen toch nog hoop dat we begin mei weer het wad op kunnen.
Groeten, Luppo

Naschrift L.Kwant: We moeten dit meenemen in het gesprek met NLTO, LNV e.a., dat hopelijk zo spoedig mogelijk plaatsvindt (voor details zie onder).


16. Do. 19 april (via Y. van Gorkum)

VEEBEDRIJF WINSUM LIJKT MKZ-VRIJ
WINSUM - Op het melkveebedrijf van familie De Haan in Winsum lijkt geen sprake te zijn van MKZ-besmetting. De voorlopige uitslag van de test van de 50 bloedmonsters die de RVV afnam, is volgens veehouder L. de Haan negatief. Hoewel het bedrijf nog twee weken ’op slot’ blijft in afwachting van de definitieve uitslag, heeft de boer naar eigen zeggen ’de knop omgezet’. ”Ik ben in principe gerustgesteld. Mijn vee is kerngezond. Er is geen enkele koe waar ik aan twijfel'.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden

UTRECHT/DEN HAAG - Bij de screening van boerderijen rondom de twee MKZ-besmettingen in Ee en Anjum zijn geen bijzondere situaties ontdekt. Wel loopt nog bloedonderzoek van dieren op de omliggende boerderijen.

Dat heeft minister Brinkhorst (Landbouw) donderdag in de Tweede Kamer gezegd. De ruimingen in Friesland zijn donderdag (19 april) grotendeels afgerond, meldde hij.
Bron: Worldonline Nieuws


17. Pieterburen - di. 17 april

Initiatief voor overleg
Na afloop van de lezing voor wadgidsen over zeehonden op dinsdagavond 17 april jl. is door de aanwezigen besloten zo spoedig mogelijk (uiterlijk eind april) een bijeenkomst te (laten) beleggen met Stuurgroep Waddenprovincies, Ministerie van Landbouw en boerenorganisatie NLTO over de noodzaak tot verdere opschorting van toeristische wadlooptochten. Indien nodig kunnen ook andere zaken daar aan de orde komen. Iedere wadlooporganisatie zal worden gevraagd iemand af te vaardigen naar deze bijeenkomst.
Door de ca. 50 aanwezigen (vertegenwoordigers van 6 van de 7 organsiaties en enkele B-vergunninghouders) is afgesproken in ieder geval tot aan de datum van dit overleg geen wadlooptochten met toeristen te organiseren en ook zelf geen verkenningen op het wad uit te voeren. Aan de Stuurgroep Waddenprovincies zal worden gevraagd dit ook (opnieuw) onder de aandacht te brengen van de organisatoren van natuureducatieve tochten op het wad. (L. Kwant)


18. Persbericht, vr. 13 april
Stuurgroep Waddenprovincies en de wadlooporganisties

WADLOPEN TOT NADER ORDE UITGESTELD ...
Nu het noorden van het land getroffen is door het MKZ virus hebben de zeven wadlooporganisaties unaniem en in samenspraak met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij directie Noord besloten om tot nader order af te zien van de organisatie van wadlooptochten. Aan de vooravond van het wadloopseizoen achten de betrokken organisaties het niet verantwoord de dijken en de direct aangrenzende weide- en kweldergebieden van vaste wal en eilanden te betreden. Met de vrijwillige maatregel hopen ze een bijdrage te kunnen leveren aan het tegengaan van verdere verspreiding van het virus.

De wadlooporganisaties doen een klemmend beroep op alle individuele wadlopers en organisatoren van natuureducatieve tochten om zich zonder voorbehoud aan te sluiten bij de op dit moment noodzakelijk geachte maatregel. Over het hervatten van de wadlooptochten zullen de organisaties besluiten na onderling overleg en na afstemming met het ministerie van LNV.


19. Pier Soepboer, wo. 11 april

Hallo wadlopers,
Van de zijde van de Stuurgroep Waddenprovincies is aangegeven dat er sprake is van een initiatief om tot afspraken te komen,waarin wordt afgezien van de organisatie van tochten.

Het bestuur van Wadloopcentrum Fryslân heeft hierover contact gehad met andere organisaties en zal instemmen met het NIET ORGANISEREN VAN TOCHTEN TOT NADER ORDE . Op zich zou er nog wel gelopen mogen worden naar Ameland, maar tegenover de bewoners en eilanders zou dit niet erg meevoelend zijn. Dit blijkt ook wel uit het feit dat boeren bij de dijkovergang op de hoek van de Lauwersmeerdijk en de Groninger zeedijk de weg naar de zeedijk zelf al afgesloten hebben onder het mom van: 'Waarom mag er geen vee op de dijk en mogen toeristen die overal vandaan komen dit wel?'

Tevens wordt het betreden van de zeewering binnen het 10 km gebied (Van der Ploeg Waterschap Fryslan) niet toegestaan , zal worden aangegeven met borden.

Hopelijk weten we het virus op korte termijn te bestrijden.

Nadere informatie over MKZ is te vinden op www.minlnv.nl.

Namens het bestuur van Wadloopcentrum Fryslân:
Sietse Bouma , voorzitter; Ale Hansma secretaris


20. Wo. 11 april, e-mail Fokke Wagenaar, Stuurgroep Waddenprovincies

Beste Lammert, Nu het aantal uitbraken snel toeneemt en dichterbij komt volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Er is sprake van een initiatief om tot afspraken te komen waarin wordt afgezien van de organisatie van tochten. Mag ik je vragen mij morgenochtend (12/04) even te bellen. Groet, Fokke


21. Wo. 11 april (via Y. van Gorkum) 13.30 uur
EE - Op een melkveehouderij in het Friese Ee is mond- en klauwzeer geconstateerd. Dat heeft het Ministerie van Landbouw woensdag bekendgemaakt. Het bedrijf telt 55 koeien en tientallen stuks jongvee. Volgens directeur Oosterveld van LNV-Noord hadden drie koeien op de boerderij blaren op de tong, dat zijn vergevorderde symptomen van mond- en klauwzeer. Over de oorzaak van de besmetting kon hij nog geen uitsluitsel geven. Het bedrijf wordt woensdagmiddag geruimd. Ook de bedrijven in een straal van 2 kilometer om de verdachte boerderij worden zo snel mogelijk geruimd. Alle bedrijven in een straal van 4 kilometer zullen worden onderzocht. De politie heeft inmiddels het gebied om het bedrijf hermetisch afgesloten. Alleen bewoners mogen de ring van 2 kilometer nog in of uit. In de straal van 2 kilometer liggen 37 veebedrijven. In totaal gaat het om 2500 tot 4000 stuks vee. Het gaat in de meeste gevallen om melkveehouderijen. Volgens Oosterveld wordt er in het gebied om het besmette bedrijf niet geënt. Een cirkel van 10 kilometer om de boerderij wordt toezichtsgebied. De exacte regels voor dit gebied worden woensdagmiddag bekend gemaakt. Burgemeester R. Cazemier van de gemeente Dongeradeel verwacht geen problemen met de ruimingen: 'Ik ga er van uit dat het rustig zal verlopen en dat ons taferelen als in Kootwijkerbroek bespaard blijven.'

Bron: ANP, internet Nieuwsblad van het Noorden22. Rienk Dijkstra (wo. 11 april)

Het hek bij het monument op de slaperdijk van de Linthorst Homanpolder ten noorden van Westernieland is door boeren uit de omgeving afgesloten. Je kunt niet met auto's naar de dijk. Nog wel lopend.

23. Mond en Klauwzeer en Wadloopsport
Boeren op Schiermonnikoog zijn terughoudend in het onderbrengen van toeristen op de (kampeer)boerderij ...

bij de veerboten naar Ameland en Schier liggen matten met citroenzuur voor desinfectie van schoenzolen ...

het waterschap in Groningen overweegt bij de dijkovergangen borden te plaatsen met daarop 'negatief advies de dijk te betreden'...

voor de dijkovergang op de hoek van de Lauwersmeerdijk en de Groninger zeedijk hangt een rood lint ...

de schapen die anders vanaf 1 april de groninger zeedijk bevolken zijn er (nog) niet ivm. het vervoersverbod van vee ...

het Nieuwlandsrijd van Ameland plus de Kooiduinen van Ameland zullen niet betreden mogen worden omdat het weidegebied is (maar wel de Oerder Blinkert en de zeedijk ter hoogte van de Kooiplaats) ...

iedere dag gaat bij mij de telefoon een paar keer met verontruste klanten die willen weten waar ze aan toe zijn ivm. MKZ (antwoord: 'tot op heden geen beperkingen bekend')...

Duidelijk is dat als ook Noord Nederland door Mond- en Klauwzeer wordt getroffen we als wadgidsen waarschijnlijk rustige tijden tegemoet gaan. Van onze kant kunnen we op voorhand een enkel gebaar maken en afspreken de dijk recht over te steken en de kortste weg naar en van het wad te nemen en zo weinig mogelijk met groepen mensen over de dijk te lopen (voor de tochten naar Simonszand en Schier wat lastig te realiseren)...

Misschien moeten er bij de dijkovergangen (Linthorst Homanpolder, Negenboerenpolder, Noordpolderzijl) matten met desinfecteermiddel komen.

Lammert Kwant