W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 BEGIN WADLOOPROUTE TEXEL - VLIELAND NIET GESLOTEN

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

BEGIN WADLOOPROUTE TEXEL - VLIELAND NIET GESLOTEN

donderdag 15 november 2001

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft in overleg met Natuurmonumenten Texel besloten het art. 17 gebied bij De Schorren op Texel slechts zeer beperkt uit te breiden. Zoals eerder gemeld was het de bedoeling een groot oppervlak van het wad nabij De Schorren tot verboden gebied te verklaren. Na protesten van gebruikers heeft men besloten het al bestaande art. 17 gebied slechts beperkt te vergroten,
zie kaart.

Op 18 oktober jl. werden op een bijeenkomst van het Toeristisch Overleg Waddengebied in Leeuwarden door Gerard Mast (LNV-Noord) de voorgestelde wijzigingen bekend gemaakt mbt. de gesloten gebieden in de Waddenzee in 2002.
Voor wadlopers vanaf Texel had LNV de genoemde wijziging in petto. Het gesloten gebied ten oosten van Texel bij De Schorren zou (het hele jaar) fors worden vergroot, je kon daar niet meer beginnnen aan een wadloop van Texel naar Vlieland zonder eerst maar eens een vergunning aan te vragen. Een wadexcursiegebied bij De Cocksdorp leek van de kaart te worden geveegd, omdat de eigenaar van het gebied, de vereniging Natuurmonumenten, daar niet meer aan wilde meewerken. De voorgestelde afsluiting van het gebied had ook te maken met in de ogen van Natuurmonumenten ongewenste kokkelvisserij ter plaatse.
Zie de Texelse Courant van 26 okt. jl.

Enkele wadlopers maakten bij LNV-Noord bezwaar tegen de afsluiting,
zie de Texelse Courant van 30 okt. jl.
Ook Wadloopvereniging Arenicola maakte bezwaar.

Wijzigingen uiteindelijk beperkt
Mede naar aanleiding van de diverse reacties is half november door LNV-Noord en Natuurmonumenten overeengekomen de wijzigingen van het art. 17 gebied te beperken. Aan de zuidkant van De Schorren zijn geen veranderingen meer voorzien, waardoor de wadlooptocht Texel-Vlieland niet door art. 17 gebied hoeft te gaan. Aan de noordkant zijn de veranderingen beperkt en kunnen wadexcursies plaats blijven vinden. Wel is tussen Natuurmonumenten enerzijds en Waddenvereniging en Ecomare anderszijds afgesproken dat er regelmatig overleg over de excursies zal plaatsvinden. Ook de andere aanbieders van excursies, zoals Wadloopcentrum Kurk zullen daarbij betrokken worden.
Zie de Texelse Courant van 23 nov. jl.

De uiteindelijk vastgestelde wijzigingen worden gepubliceerd op de Hydrografische Kaart 2002.

Lammert Kwant