W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Afgewezen wadloper mag alsnog examen doen

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Afgewezen wadloper mag alsnog examen doen


Gerechtsgebouw Leeuwarden

dinsdag 5 februari 2002

LEEUWARDEN - Wadloper RS krijgt alsnog gelegenheid wadloopexamen te doen. Dit werd overeengekomen tijdens een zitting van de bestuursrechtbank te Leeuwarden. Eerder was hem een all-round wadloop B-vergunning geweigerd door de Stuurgroep Waddenprovincies (het bevoegd gezag bij de uitvoering van de Wadloopverordening) omdat hij geen (verplichte) referentie van een wadlooporganisatie kon overleggen. Hij maakte tegen deze beslissing in alle drie de waddenprovincies bezwaar, zie onder. In alle drie gevallen stelde de bezwaarschriftencommissie S. in het ongelijk. De commissies waren van mening dat de Stuurgroep Waddenprovincies correct had gehandeld door hem de vergunning te weigeren.

Voorlopige voorziening
De wadloper had daarop bij de bestuursrechtbank te Leeuwarden een voorlopige voorziening gevraagd voor zijn afwijzing in de provincie Fryslân en wilde van de bestuursrechter gedaan krijgen per 1 maart 2002 een all-round B-vergunning te krijgen in afwachting van de uitspraak in de aangespannen bodemprocedure (een uitspraak die nog wel enige tijd op zich zou kunnen laten wachten).

Na de behandelingen door de bezwaarschriftencommissies was S. telefonisch aangeboden alsnog een praktijkexamen wadlopen af te leggen en tevens een theoretische toets te ondergaan. Dit omdat mede door persoonlijke omstandigheden S. de termijn had laten verlopen waarbinnen je nog geen referentie van een wadlooporganisatie nodig had, maar voldoende aan een referentie van twee wadgidsen. Hij ging toen met het voorgestelde examen niet accoord en vond van zichzelf dat hij (al 10 jaar in het bezit van een B-vergunning voor de route Engelsmanplaat) genoeg kennis en ervaring had om voor een all-round B-vergunning in aanmerking te komen. Bovendien wantrouwde S. op voorhand de examencommissie (zijnde enkele leden van de Wadloopadviescommissie) omdat hij vreesde dat de examencommissie erg bevooroordeeld zou zijn na de bezwaarschriftenprocedure en zou proberen hem te laten zakken.

Examencommissie te goeder trouw
De bestuursrechter praatte hem dit laatste uit het hoofd en meende dat de examencommissie, bestaande uit ervaren wadlopers, te goeder trouw zou handelen. Hij vroeg de beide partijen opnieuw te overleggen en te kijken of een praktijkexamen tot de mogelijkheden zou behoren. Hij meende dat S. gezien zijn jarenlange wadloopervaring een goede kans zou maken te slagen. 'Nee hebt u, en ja kunt u krijgen. Dit kan de procedure aanmerkelijk verkorten. Als u bij de bestuursrechter in het ongelijk wordt gesteld kunt u natuurlijk verder procederen. Het kan dan echter nog lange tijd duren voor u eventueel aan het langste eind trekt. Ik wil dit graag op een praktisch manier oplossen'.

Tijdens een schorsing van de vergadering kwamen beide partijen overeen alsnog voor S. een praktijkexamen en een theorie-examen te organiseren. Dit moet voor 1 mei a.s. zijn afgerond. Dan wil de rechter van beide partijen horen hoe de zaak verlopen is. Als S. niet tevreden is, kan hij de procedure alsnog voorzetten.

Lammert Kwant


Eerder op deze website gepubliceerd:

vrijdag 7 september 2001

Afgewezen wadloopgids maakt 3 x bezwaar

LEEUWARDEN - Wadloopgids RS moet op drie plaatsen bezwaar maken tegen één afwijzing van zijn vergunning. Onlangs bezocht hij het provinciehuis in Alkmaar, gisteren sprak hij in Leeuwarden en vandaag reisde hij naar Groningen. De omslachtige tournee is het gevolg van bestuurlijke samenwerking tussen de drie provincies.

Sinds 1996 geven Friesland, Groningen en Noord-Holland niet meer afzonderlijke vergunningen voor wadloopgidsen af, maar werken zij samen via een interprovinciale stuurgroep, de Stuurgroep Waddenprovincies. Per dit jaar geldt een nieuwe wijze van verstrekking: de gids moet examen hebben gedaan. Tot januari kon bij volstaan met het opgeven van twee referenties, die zijn vakbekwaamheid ondersteunden.

Engelsmanplaat beloper
S., al sinds 1992 begeleider van tochten naar de Engelsmanplaat, liet de mogelijkheid verlopen om als ervaren gids onder een overgangsregeling te vallen. Hiervoor had hij eind vorig jaar een aanvraag moeten indienen. De adviescommissie van de stuurgroep (Wadloopadviescommissie, LK) wees daarop zijn te late verzoek om een vergunning af.

De samenwerking tussen de provincies strekt zich niet uit tot gezamenlijke, eenmalige behandeling van bezwaarschriften. Dus moest S. in drie provinciehuizen toegeven dat hij "Stom, uit pure dommigheid" de zaak heeft laten sloeren. Wel maakt hij kans dat op de ene plek gedeputeerden de hand over het hart strijken, terwijl elders die hand aan de regels wordt gehouden.

In dat geval mag S. het Wad op tot de watergrens van de provincie die hem niet meer als gids erkent. De besturen zullen ook na zijn gedwongen protesttournee geen informeel overleg plegen: bij de samenwerking is afgesproken dat zij hun eigen bevoegdheden in bezwaarkwesties willen houden.

Uit: Leeuwarder Courant. 7 sept. 2001, met dank aan Ale Hansma


Naschrift Lammert Kwant bij het verhaal van 7 sept.
Het is jammer dat de verslaggever van de Leeuwarder Courant de uiteenzetting van de Stuurgroep Waddenprovincies onvolledig op papier heeft gezet. Zoals ons bekend geldt er sinds 1 januari 2001 een nieuwe wijze van verstrekking van wadloop B-vergunningen: de gids moet met een positieve referentie komen van een wadlooporganisatie mbt. zijn of haar praktische vaardigheden als gids. Vervolgens wordt de gids theoretisch getoetst door de Wadloopadviescommissie. Tot januari 2001 kon worden volstaan met het opgeven van enkele referenties die de vakbekwaamheid ondersteunden. Overigens leidde dat niet automatisch tot een vergunning, de Wadloopadviescommissie adviseerde in dat geval niet automatisch positief maar probeerde zich een zo goed mogelijk beeld van de kandidaat te vormen voordat werd geadviseerd. Bv. door meer informatie in te winnen of door de kandidaat een theoretische (en soms een praktische) toets af te nemen.

Geen positieve referentie
S. (die al een B-vergunning heeft voor tochten naar Engelsmanplaat en voor het overige deel van de Waddenzee een C-vergunning) vroeg een all-round B-vergunning aan, maar liet de mogelijkheid lopen om onder de overgangsregeling te vallen. Hiervoor had hij uiterlijk eind 2000 een aanvraag moeten indienen. Iedere B- en C-vergunninghouder is via het Wadloop Infobulletin van de Stuurgroep Waddenprovincies een paar keer op de hoogte gesteld van de nieuwe werkwijze. De overgangsregeling heeft ca. een jaar geduurd en liep op 31 december 2000 af.
De Wadloopadviescommissie adviseerde daarop het te late verzoek van S.af te wijzen. Hij kon geen positieve referentie van een wadlooporganisatie overleggen. Gedeputeerde Staten van de drie waddenprovincies namen dit advies over.

Overigens kun je je wel afvragen of deze affaire er niet toe moet leiden om de procedure mbt. afhandeling van bezwaarschriften mbt. wadloopvergunningen nog eens te bekijken. Een vereenvoudiging kan alle betrokkenen een hoop tijd en geld besparen.