W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 NIEUW WADLOOPCONVENANT: MOEIZAAM COMPROMIS VOOR ÉÉN JAAR

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

NIEUW WADLOOPCONVENANT: MOEIZAAM COMPROMIS VOOR ÉÉN JAAR


Provinciehuis Leeuwarden

woensdag 6 maart 2002

LEEUWARDEN - Woensdag 6 maart jl. is in het provinciehuis te Leeuwarden een moeizaam compromis bereikt over een nieuw convenant wadlopen. De partijen (zeven wadlooporganisaties en de drie waddenprovincies) hebben afspraken gemaakt voor één jaar. Eind 2002 zal men opnieuw om tafel gaan om te proberen voor de komende jaren afspraken te maken.

Oude convenant loopt af
Op 28 februari jl. liep het Convenant Wadlopen 1999-2001 af. Hierin waren afspraken gemaakt over o.a.
- maximale aantallen deelnemers op de wadlooproutes in de weekenden
- maximaal jaarlijks mee te nemen aantal deelnemers per organisatie
- maximaal te organiseren aantal zwerftochten
- opleiding van wadgidsen e.d.
De Stuurgroep Waddenprovincies had de andere partijen voor een eerste gesprek eind november 2001 een voorstel voorgelegd. Dit voorstel week niet af van het nog geldende convenant. Alleen was de tekst hier en daar van een toelichting voorzien waar onduidelijkheden bestonden.

Groter quotum verlangd
Tijdens het eerste gesprek bleek dat niet alle partijen zonder meer wilden instemmen met verlenging van het oude convenant. Wadgidsengroep Noord-Nederland wilde een groter quotum aan deelnemers op tochten in het weekend. Wadloopcentrum Fryslân stelde voor het aantal wadlopers op zaterdag naar Ameland en Engelsmanplaat drastisch terug te brengen door de groepen te verkleinen. En niet alle organisaties bleken gelukkig te zijn met de afspraak dat men de eigen opleiding tot wadgids openstelt voor derden. Deze organisaties willen de garantie dat deze 'derden' na de opleiding niet meteen vertrekken en eventueel voor zichzelf tochten gaan organiseren.

Afspraken voor één jaar
Het nu overeengekomen convenant voor 2002 (een periode van opnieuw drie jaar bleek onhaalbaar) wijkt slechts op onderdelen af van het oude convenant. Alleen krijgt Wadgidsengroep Noord-Nederland (WGNN) de ruimte om 7 tochten op zaterdag naar Ameland of Engelsmanplaat met max. 50 pers. geclusterd te lopen. Daartoe leveren de andere organisaties 10 - 15 deelnemers in. De overige dagen blijft deze organisatie op max. 25 deelnemers staan. De wens van WGNN om op dagen en plaatsen waar de drukte gering is met 50 - 70 personen te kunnen gaan lopen (waar alle andere organisaties het recht hebben met 100 - 140 deelnemers te lopen) werd door de meeste andere organisaties niet gehonoreerd en gaat niet door. Evenmin werd op de wens van Wadloopcentrum Fryslân gehonoreerd om tot structureel minder deelnemers op de tochten naar Ameland op zaterdag te komen. De opleidingen van de organisaties blijven open voor 'derden'. Wel staat het iedere organisatie vrij met deze 'derden' desgewenst afspraken te maken om een tijdlang voor de organisatie als gids te blijven optreden, dan wel na de opleiding niet meteen een concurrent te worden.

Volgend jaar verder
Afgesproken is in het najaar opnieuw bijeen te komen om te werken aan een convenant voor de komende jaren. De Wadloopadviescommissie zal worden gevraagd dit voor te bereiden en indien mogelijk met een advies te komen. Het aantal deelnemers op zaterdag naar Ameland en Engelsmanplaat zal worden geturfd om (opnieuw) een indruk te krijgen hoe groot de drukte is en wie er precies lopen.

De Stuurgroep Waddenprovincies zal de resultaten van het overleg op papier zetten en aan de partijen voorleggen. Alleen 'punten en komma's' kunnen dan nog worden gewijzigd. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe convenant zal worden ondertekend. Als de definitieve tekst bekend is, zal deze o.a. op deze website te lezen zijn.

Lammert Kwant