W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 MINISTERIE WIJST BEZWAREN AF TEGEN PARKEERSCHIJFZONE VEERDAM HOLWERD

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

MINISTERIE WIJST BEZWAREN AF TEGEN PARKEERSCHIJFZONE VEERDAM HOLWERD

vrijdag 9 augustus 2002

LEEUWARDEN - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de bezwaren die waren ingediend tegen het besluit om het vrij parkeerterrein op het noordwestelijke gedeelte van de veerdam te Holwerd te veranderen in een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van twee uur, niet-ontvankelijk resp. ongegrond verklaard.

Tegen het besluit waren 28 bezwaren ingediend: 7 van wadlooporganisaties, 18 van individuele wadgidsen, 1 van een kanoër en 1 van de Vereniging Dorpsbelangen en St. Recreatie en Toerisme te Holwerd.

Ongegrond en niet ontvankelijk
De 7 bezwaarschriften van de wadlooporganisaties zijn door het ministerie niet-ontvankelijk verklaard. Men is van mening dat wadlooporganisaties op het parkeerterrein van Rederij Wagenborg terecht kunnen, ook als het parkeerterrein gesloten is. Wagenborg is (tegen extra vergoeding) bereid open te gaan, mits tijdig van tevoren aangekondigd dat er een wadlooptocht is.

Het bezwaar van de 18 individuele wadgidsen is ongegrond verklaard, omdat het ministerie van mening is dat er voldoende mogelijkheden zijn achter de zeedijk te parkeren, bv. op het grasland van Wagenborg ten noorden van Holwerd. De wadlopers kunnen vervolgens meent het het ministerie per taxi naar de startplek worden vervoerd. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn bescheiden. Kern van het betoog: het ministerie vindt dat de bezwaarmakers door de genomen verkeersmaatregel niet zo in hun belangen zijn getroffen dat zij hun wadloopactiviteiten niet meer naar behoren kunnen uitoefenen.

Niet ontvankelijk resp. ongegrond
Ook een laatste 'pendelauto' wil men niet op de veerdam hebben buiten het terrein van Rederij Wagenborg. Hiervoor zou een ontheffing kunnen worden verleend. Het ministerie vindt echter dat er al wel genoeg ontheffingen zijn verleend. 'Er is reeds een groot aantal ontheffingen verleend aan eigen personeel en andere medewerkers op de veerdam (Wagenborg en het restaurant) en medewerkers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor werkzaamheden op het Wad. Gezien de daarvoor beschikbare ruimte is uitbreiding van het aantal ontheffingen in zijn algemeenheid niet gewenst.'

Niet ontvankelijk èn ongegrond
De kanoër is niet ontvankelijk verklaard omdat het ministerie van mening is er dat ook wel gekanood kan worden op de Waddenzee als het parkeerterrein van Rederij Wagenborg open is. De auto waarmee de kano is aangevoerd hoeft dan niet op de in te stellen parkeerschijfzone te blijven staan.
De St. Recreatie en Toerisme te Holwerd wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat in de statuten van de stichting door het ministerie geen aanknopingspunten gevonden worden dat de stichting belanghebbende zou kunnen zijn bij de verkeersmaatregel.

Hoorzitting
Eerder was er op 26 juni jl. te Leeuwarden een hoorzitting over de ingediende bezwaarschriften. Deze hoorzitting maakte reeds duidelijk dat Rijkswaterstaat er niet voor voelt ontheffingen te verlenen aan wadlopers die hun auto's op het in te stellen parkeerschijfgebied (voor langer dan 2 uur) kwijtwillen.

Drie bezwaarmakers waren op 26 juni komen opdagen. Diverse indieners hadden hun bezwaarschrift telefonisch toegelicht.
Bij monde van dhr. Hans Boogers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bleek dat Rijkswaterstaat graag wil meedenken hoe we onze auto's achter de dijk ergens kwijt kunnen (bv. op het grasveldje van Wagenborg tegenover Radeco) en hoe we met taxi's naar de startplek gaan, maar ruimte in de werkhaven komt er wat hem betreft niet meer. Bij ontheffingen zijn ze bang dat half Nederland dat aanvraagt en dat een rechter later vindt dat als ze ons een ontheffing geven, ook andere burgers daar recht op hebben. Rijkswaterstaat wil orde in de werkhaven: witte vakken waarin auto's max. 2 uur mogen staan. En geen uitzonderingen.

Ontheffing mogelijk ?
Overigens staat het na de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie iedere belanghebbende nog steeds vrij een ontheffing een of meer auto's te mogen parkeren aan te vragen, daarover is in de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie geen beslissing genomen.

De komende tijd moeten de belanghebbenden de koppen bij elkaar steken om te beslissen of er bij de rechtbank beroep wordt aangetekend. En of iedereen dat individueel gaat doen (dwz. bij 6 verschillende bestuursrechtbanken) of dat dat gezamenlijk wordt gedaan en dan waarschijnlijk bij een rechtbank. Waarschijnlijk heeft het niet veel zin het besluit op zich aan te vechten. We hebben er ook geen bezwaar tegen dat er iets veranderd op de veerdam. Beter is het (massaal) ontheffing aan te vragen. En als daar negatief op wordt beschikt beroep aan te tekenen.

Lammert KwantKennisgeving van Rijkswaterstaat

Instelling parkeerschijfzone op de veerdam te Holwerd.

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat bij besluit van 25 april, nr.ADF2002/699 een parkeerschijf -zone met verplicht gebruik van een parkeerschijf met een toegestane parkeerduur van maximaal twee uur is ingesteld op de noordwestelijke kop van de veerdam bij Holwerd.

Tot deze maatregel is overgegaan om lang parkeren aldaar tegen te gaan teneinde het betreffende terrein beschikbaar te houden als los-en laadkade met voldoende manoevreerruimte voor kranen en vrachtauto's. Elders op de veerdam is voor langparkeren ruim parkeergelegenheid aanwezig.

Terinzagelegging
Het besluit ligt gedurende zes weken na de dag van publicatie van deze bekendmaking ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat, Dienstkring Waddengebied Friesland, Jacobs Catsplein 3 te Leeuwarden, op werkdagen tijdens de kantooruren.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer K.H.Bremer, Rijkswaterstaat dienstkring Waddengebied Friesland, tel.058-2344855

Bezwaar
Voor het einde van de genoemde periode kan door belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan de minister van Verkeer en Waterstaat en dient te worden gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH  Leeuwarden.

Nadere informatie daarover alsook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is vermeld in het besluit.