W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 WADLOPEN IN HET JAARBOEK WADDENZEE 2001

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADLOPEN IN HET JAARBOEK WADDENZEE 2001

maandag 21 oktober 2001

LEEUWARDEN - Sinds 1996 wordt ieder jaar door de gezamenlijke waddenoverheden in een boek de toestand van de Waddenzee beschreven. Onlangs is het Jaarboek Waddenzee 2001 verschenen. Vele zaken worden in de Waddenzee gemonitored, in het zeer verzorgd uitziende en gratis verkrijgbare Jaarboek wordt daarvan verslag gedaan. Over het wadlopen valt in het Jaarboek 2001 het volgende te lezen.

Uit het hoofdstuk HANDHAVING:
"Vanwege diverse omstandigheden, zoals, ziekte medewerkers, MKZ en andere prioriteiten, zijn dit jaar slechts een paar controles wadlopen uitgevoerd. Ook is opgetreden na meldingen van de Brandaris en/of de vuurtoren van Schiermonnikoog.
In maart werd groot alarm geslagen omdat een groep wadlopers in nood was gekomen vanwege opkomend water. De gids had met de groep (5 mannen en 2 vrouwen) een retourtocht Holwerd - Ameland willen lopen en daarom om 03.00 vertrokken vanaf Holwerd. Op de terugweg vanaf Ameland (om 07.45 uur) bleek dat de groep verkeerd was gelopen en raakte opgesloten tussen twee muien achter het wantij tussen Ameland en Ternaard. De gids was niet voorzien van een porto-marifoon, maar had wel een GSM-telefoon, waarmee hij het Kustwachtcentrum te IJmuiden heeft kunnen alarmeren. Verder had hij drie vuurpijlen afgestoken, maar deze waren door de torens niet gesignaleerd, waarschijnlijk omdat de vuurpijlen geen goede lichtseinen hebben afgegeven. Tegen de gids is in overleg met het Openbaar Ministerie proces-verbaal opgemaakt.
Door de bemanning van politievaartuig P 56 werd gereageerd op een melding van de Brandaris dat er een groep wadlopers was, die een tocht wilde ondernemen van Koehool naar de Blauwe Slenk 10. Bij onderzoek bleek dat inderdaad een groep bezig was geweest te informeren naar de mogelijkheid van de Blauwe Slenk 10 te kunnen worden opgehaald. Men heeft kennelijk toch van de tocht afgezien omdat er niemand werd aangetroffen door de P 56. In totaal werden tegen wadlopers in het kader van dit project drie controles verricht en vijf processen-verbaal opgemaakt."

Uit het hoofdstuk RECREATIE:
"Het wadlopen vindt voornamelijk plaats op het Groninger en het oostelijk deel van het Friese wad. Tijdens laag water wordt onder leiding van gidsen over platen en wantij naar de eilanden gelopen. Het wadlopen is voor de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland in de interprovinciale Wadloopverordening gereguleerd. De verordening, die in 1996 in werking is getreden en de oude afzonderlijke verordeningen per provincie vervangt, onderscheidt drie soorten vergunningen: 
• Type A: voor organisaties die met grote groepen lopen (50 tot 70 deelnemers).
• Type B: voor individuele gidsen. Deze gidsen mogen een groep van maximaal 12 personen begeleiden.
• Type C: voor individuele wadlopers. Zij mogen geen deelnemers rondleiden.
Voor het organiseren van natuureducatieve tochten kunnen wadloopontheffingen worden verleend. Door de Colleges van Gedeputeerde Staten van de drie waddenprovincies zijn hiervoor gebieden vastgesteld direct grenzend aan de wal. Het betreft hier veelal excursies georganiseerd door de bezoekerscentra op de eilanden. Veel mensen maken op deze manier kennis met het wad.


Wadlooproutes en excursie-gebieden

De meeste wadlopers betreden het wad onder begeleiding van een wadlooporganisatie met een A-vergunning. Er zijn in totaal zeven wadlooporganisaties. Deze organisaties hebben in een convenant met de provincies afspraken gemaakt over het totaal aantal deelnemers per organisatie dat jaarlijks mag worden rondgeleid. Deze afspraken worden eens in de drie jaar met de betrokken partijen geëvalueerd. De convenantafspraken zijn opgenomen in de aan de organisaties afgegeven vergunningen. Het quotum van de zeven organisaties samen bedraagt 50.500 deelnemers op jaarbasis.

De cijfers worden uiteraard sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. Volgens de opgaven van de organisaties bedroeg het aantal lopers 27.277 in het seizoen 2001 (zie de tabel). In 2000 was het aantal deelnemers 31.636. De totale aantallen blijven daarmee ruim onder de met de organisaties afgesproken limiet.


Aantal wadlopers per organisatie.

Voor het seizoen 2001 werden 132 B-vergunningen verstrekt, waarvan 44 routegebonden. (in 2000 resp. 132 en 46). In totaal werden in dat jaar 5.682 deelnemers door individuele wadloopgidsen over het wad geleid, ongeveer hetzelfde aantal als in 2000.
Ruim de helft van de vergunninghouders is tevens gids bij een wadlooporganisatie met een A-vergunning. Al bij de invoering van de verordening werd afgesproken dat de tochten georganiseerd door deze vergunninghouders meetellen voor het quotum van de wadlooporganisaties.

Aan 20 organisaties is in 2001 een wadloopontheffing verleend voor het houden van natuureducatieve excursies. Aan de door deze organisaties georganiseerde excursies hebben in 2001 46.230 mensen deelgenomen.

MKZ
Naar aanleiding van de uitbraak van MKZ in het noorden hebben op 13 april 2001, na overleg met het Ministerie van LNV, de wadlooporganisaties en individuele wadlopers unaniem besloten alle activiteiten te staken. In het naar aanleiding hiervan uitgebrachte persbericht werden vergunning- en ontheffinghouders opgeroepen dit voorbeeld te volgen. Hieraan is massaal gehoor gegeven. Pas eind mei is, na overleg met het Ministerie van LNV en de gemeente Dongeradeel, weer een voorzichtige start gemaakt met de wadlooptochten. Op grond van de terugloop van het totaal aantal deelnemers bestaat de indruk dat met name de adlooporganisaties hiervan enig nadeel hebben ondervonden."

Bron: Jaarboek Waddenzee 2001