W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 VEILIGHEIDSPROTOCOL WADLOPEN IN DE MAAK

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

VEILIGHEIDSPROTOCOL WADLOPEN IN DE MAAK

dinsdag 4 oktober 2005

LEEUWARDEN - Deze week is het jaarverslag 2004 van de Stuurgroep Waddenprovincies verschenen. Hierin is een paragraaf gewijd aan de wadloopsport. Dit leidde tot enige ophef in de pers, bv. het Dagblad van het Noorden (zie onder) en op Omrop Fryslân. De vraag werd gesteld of het wadlopen nog wel veilig is. En gemeld dat er nieuwe regels in het verschiet liggen met betrekking tot de grootte van wadlopersgroepen e.d. Ook zou de Wadloopverordening niet meer voldoen en aan herziening toe zijn.

Waar het dagblad en de omrop deze informatie vandaan hebben is niet duidelijk. Wel wordt in het jaarverslag de evaluatierapportage van de Reddingsefening Zuider Spruit (sept. 2004) aangekondigd. En alvast gemeld dat een van de aanbevelingen wordt het opstellen van een 'Veiligheidsprotocol Wadlopen'. De inhoud daarvan is nog niet bekend. Hierover zal ongetwijfeld met alle betrokkenen over worden overlegd. En de Wadloopadviescommissie zal om advies worden gevraagd.

De tekst uit het jaarverslag 2004 van de Stuurgroep Waddenprovincies:

Wadlopen: veilig voor mens en natuur
Wadlopen is een unieke sport qua natuurbeleving. Om deze sport voor deelnemers en gidsen zo veilig mogelijk te laten verlopen en de natuur zo veel mogelijk te sparen, verleent de Stuurgroep Waddenprovincies jaarlijks vergunningen en ontheffingen voor alle personen (gidsen) die het wad op willen. In 2004 zijn 174 vergunningen verlengd en 4 nieuwe vergunningen afgegeven aan personen en organisaties voor wadlopen. Daarnaast zijn 20 ontheffingen verlengd voor het organiseren van natuureducatieve tochten op het wad.

Aan een wadloopvergunning c.q. -ontheffing zijn voorwaarden verbonden, gebaseerd op de Provinciale Wadloopverordening. Omdat in het verleden niet voldoende controle was of vergunnings- en ontheffingshouders zich houden aan deze voorwaarden, zijn we in 2004 begonnen aan een actie die moet leiden tot een betere handhaving. Door gesprekken, een gespreksnotitie en een concreet werkprogramma hebben we de aandacht bij diverse handhavende organisaties voor een goede handhaving en toezichthouding van de Wadloopverordening kunnen vergroten.

De Stuurgroep vindt dat de veiligheid van het wadlopen, behalve door goed werkende regels en verordeningen, ook door praktisch oefenen kan worden vergroot. In 2004 hebben we daarom een grootschalige reddingsoefening voor en met wadlopers en reddingsdiensten georganiseerd. De oefening heeft ervaringen en inzichten op het gebied van communicatie en inzet van hulpdiensten naar voren gebracht. Deze worden verwerkt in een evaluatierapportage met gezamenlijke aanbevelingen. Hiermee kunnen in de toekomst eventuele calamiteiten beter het hoofd worden geboden. Een belangrijke aanbeveling is bv. om met de wadlooporganisaties te kijken naar de mogelijkheden tot het opstellen van een 'Veiligheidsprotocol wadlopen'. De evalutatierapportage met de definitieve aanbevelingen wordt in 2005 afgerond.

Uit: Jaarverslag 2004 Stuurgroep Waddenprovincies


maandag 3 oktober 2005

'NIEUW DRAAIBOEK VOOR HANDELEN BIJ CALAMITEITEN WADLOPERS'

GRONINGEN  - De veiligheid voor wadlopers en gidsen wordt verbeterd. Deze maand begint de Stuurgroep Waddenprovincies in overleg met de betrokkenen aan het opstellen van een veiligheidsprotocol voor deze sport.

De noodzaak daarvoor kwam september vorig jaar aan het licht tijdens een grootschalige rampenoefening. De huidige wadloopverordening is niet toereikend, zo is toen gebleken.

Veiligheidsprotocol
De waddenprovincies willen een veiligheidsprotocol dat de wadloopgidsen meer handvatten geeft voor doeltreffend handelen tijdens eventuele calamiteiten, zegt stuurgroepwoordvoerster Ingeborg ter Veen. De wadlooporganisaties hebben volgens haar zelf aangegeven hier met de provincies over te willen praten.
Tijdens de grote rampenoefening in 2004 zijn, zo stelt Ter Veen, geen regelrechte missers geconstateerd. "Er was voldoende capaciteit om iedereen van het wad te halen, maar het kan beter.
Daarom wordt nu een draaiboek gemaakt waarmee aan calamiteiten in de toekomst beter het hoofd kan worden geboden. Over de inhoud daarvan is waarschijnlijk in november meer bekend." Vastgesteld wordt tevens dat - afgezien van duidelijke regels - praktisch oefenen de veiligheid ook merkbaar vergroot.

Veel vergunningen
De afgelopen jaren kwamen diverse keren wadlopers in problemen. De provincies willen in het draaiboek onder meer aandacht besteden aan de grootte van de groepen wadlopers, het aantal begeleiders per groep en het totale aantal wadlopers. Nu blijkt dat vaak veel groepen tegelijkertijd over het wad wandelen.
De Stuurgroep Waddenprovincies, waarin Groningen, Friesland en Noord-Holland zijn vertegenwoordigd, hoopt dat het nieuwe draaiboek voor de zomer van 2006 van kracht wordt. De noodzaak voor een beter draaiboek wordt aangekaart in het jaarverslag van de stuurgroep over 2004. In dat jaar zijn 174 vergunningen verlengd en vier nieuwe vergunningen voor wadlopen verleend aan personen en organisaties.
Tevens werden twintig ontheffingen verlengd voor het organiseren van natuureducatieve tochten op het wad. In het verleden was er onvoldoende controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Daarom is vorig jaar een actie begonnen die moet leiden tot een betere handhaving van de regels.

Bron: Dagblad van het Noorden