W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 INSTELLING REFERENTIEGEBIED ROTTUMEROOG EN ROTTUMERPLAAT LEIDT NIET TOT EXTRA BEPERKINGEN WADLOOPSPORT

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

INSTELLING REFERENTIEGEBIED ROTTUMEROOG EN ROTTUMERPLAAT LEIDT NIET TOT EXTRA BEPERKINGEN WADLOOPSPORT

dinsdag 22 november 2005

GRONINGEN - Met ingang van zaterdag 19 november jl. is in de Waddenzee ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog een zgn. 'referentiegebied' ingesteld. Dit houdt in dat in dit gebied vanaf die datum geen enkele vorm van visserij meer mag plaatsvinden. In publicaties, o.a. in het Dagblad van het Noorden en op TV Noord Txt werd abusievelijk vermeld dat ook de recreatie vanaf die datum verboden is (zie onder). Dit is niet het geval.

No use area ?
Het referentie gebied valt vrijwel samen met het gebied dat op grond van art. 20 (voorheen art. 17) van de Natuurbeschermingswet het gehele jaar of een deel van het jaar is afgesloten. Het beslaat ca. 7400 ha. (ongeveer 3% van de Waddenzee).
Volgens een toelichting van het ministerie van LNV wordt met de instelling van het referentiegebied gevolg gegeven aan de in 1991 op de 6e Waddenzeeconferentie tussen Denemarken, Duitsland en Nederland gemaakte afspraak dat voldoende grote gebieden in de Waddenzee worden aangewezen waarbinnen geen exploitaties en verstorende activiteiten mogen plaatsvinden. Het doel is om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de gebieden te kunnen vergelijken met de ontwikkelingen van de natuur in de rest van de Waddenzee. De natuurlijke ontwikkeling van het gebied zal jaarlijks in beeld worden gebracht. Daarnaast zal een vijfjaarlijkse tussenevaluatie uitwijzen of het gebied zich anders dan de rest van de Waddenzee ontwikkelt. Die informatie zal op termijn worden gebruikt bij de ontwikkeling en uitvoering van het Waddenzeebeleid.
In de praktijk wordt vooral de garnalenvisserij getroffen, deze is vanaf nu in het gebied niet meer mogelijk.

Volgens een woordvoerder van de Stuurgroep Waddenprovincies te Leeuwarden verandert de instelling van het referentiegebied niets aan de regeling met betrekking tot toeristische wadlooptochten naar Rottumeroog. Wel blijft het nodig op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning aan te vragen voor dergelijke tochten.

Lammert Kwant


'STUK VAN DE WADDEN GAAT OP SLOT'

DEN HAAG - Een klein deel van de Waddenzee, 3 procent, gaat op slot voor vissers en recreanten.
Het ministerie van landbouw heeft dit gebied aangewezen ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. In het gebied van 7250 hectare moet de natuur volledig haar gang kunnen gaan. Met behulp van gegevens uit het afgesloten deel kan zo de natuurontwikkeling in andere delen van het waddengebied worden vergeleken.

Bron: Dagblad van het Noorden


'DEEL WADDENZEE VOORTAAN VERBODEN GEBIED'

DEN HAAG - De Waddenzee ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog is voortaan verboden gebied voor toeristen, vissers en de scheepvaart.
Het rijk heeft het gebied aangewezen als zogeheten referentiegebied. Dat betekent dat er geen verstorende activiteiten mogen plaatsvinden. Op termijn kan het gebied dan vergeleken worden met waddengebieden, waar wel activiteiten worden toegestaan. Zo ontstaat een beeld van de effecten van menselijk handelen op het wad.
Door de aanwijzing van het gebied moeten een aantal garnalenvissers op zoek naar een andere visstek.

Bron: TV Noord Txt