W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 AANTAL WADLOPERS IN 2009 STABIEL GEBLEVEN

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

AANTAL WADLOPERS IN 2009 STABIEL GEBLEVEN

donderdag 16 september 2010

LEEUWARDEN - De Waddenbarometer 2009 is verschenen. Voorheen heette de barometer 'Jaaroverzicht Waddenzee'.
Onderstaande info over wadlopen in 2009 staat in de Waddenbarometer.

De meeste wadlopers betreden het wad onder begeleiding van een wadlooporganisatie met een A-vergunning. Er zijn 7 wadlooporganisaties. Deze organisaties hebben in een Convenant Wadlopen met de provincies afspraken gemaakt over het aantal deelnemers per organisatie dat jaarlijks mag worden rondgeleid. Het quotum van de zeven organisaties samen bedraagt 50.500 deelnemers op jaarbasis.

Aantal deelnemers bij tochten met de 7 Wadlooporganisaties (A-vergunningshouders)

Het aantal deelnemers wordt uiteraard sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. In 2009 zijn met de 7 wadlooporganisaties in totaal 23.994 personen het wad op geweest. Dat is minder dan in 2008, toen waren het er 26.597. De totaal aantallen blijven ruim onder de met de organisaties afgesproken limiet van 50.500. In de figuur zijn de aantallen deelnemers per wadlooporganisatie per jaar weergegeven. Na een afname begin 2000 schommelt het aantal deelnemers de laatste 5 jaar rond de 25.000.

Aantal B-vergunningen

B-vergunninghouders mogen groepen rondleiden van maximaal 12 deelnemers. Ruim de helft van de vergunninghouders is tevens gids bij een wadlooporganisatie met een A-vergunning. Al bij de invoering van de verordening werd afgesproken dat de tochten georganiseerd door deze vergunninghouders meetellen voor het quotum van de wadlooporganisaties.

Voor het seizoen 2009 werden 142 B-vergunningen verstrekt waarvan 46 routegebonden. In totaal werden in 2009 6.432 deelnemers over het wad geleid. In 2008 waren dit nog 130 B-vergunningen, waarvan 37 routegeonden. In totaal werden in 2008 5.496 deelnemers over het Wad geleid. In 2007 waren dit nog 137 B-vergunningen waarvan 35 routegebonden. In totaal werden in 2007 5.244 deelnemers over het Wad geleid. In 2006 ging het om 129 B-vergunningen waarvan 34 routegebonden met 7.107 deelnemers. In 2005 ging het om 132 vergunningen met 2.604 deelnemers (opgave niet compleet), in de periode 2001 tot en met 2004 werden tussen de 131 en 132 vergunningen verstrekt en varieerde het aantal deelnemers van 4.933 tot 5.682 per jaar. De aantallen deelnemers van de A- en B-vergunningen samen blijven onder de afgesproken limiet van 50.500.

Aantal C-vergunningen
Voor C-vergunninghouders geldt dat er geen deelnemers meegenomen mogen worden. Er wordt van deze groep geen tochtenopgave gemaakt. Het aantal C-vergunninghouders schommelt de afgelopen jaren zo rond de 30.

Aantal ontheffingen

Naast het reguliere wadlopen is het mogelijk in bepaalde gebieden natuureducatieve tochten te organiseren. In 2009 werd aan 30 organisaties ontheffing verleend voor het houden van natuureducatieve excursies. In 2008 waren dit er nog 24, in 2007 waren dat er 22, in 2006 19. Hiervoor zijn in totaal 25 gebieden aangewezen waar deze tochten kunnen plaatsvinden. Aan de door deze organisaties georganiseerde excursies hebben in 2009 55.887 mensen deelgenomen, in 2008 waren dat nog 53.753 deelnemers, in 2007 46.329 (bijgewerkt cijfer in 2009), in 2006 53.847 . Vanaf 2003 was er een aanzienlijke stijging van het aantal deelnemers aan natuureducatieve tochten. Deze stijging komt voornamelijk, voor rekening van natuureducatieve tochten vanuit Den Oever. In 2007 was er sprake van een lichte daling van het aantal deelnemers. In 2009 is het aantal deelnemers wederom toegenomen.

Bron: Waddenbarometer