[email protected] 2.1

U bent in menu 3. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Vogelbroedeiland 'Voolhok' langs de Eems is klaar - update 28 maart 2018

Ongewone Wadlooptochten - van west naar noordoost

Vogelbroedeiland 'Voolhok' langs de Eems is klaar - update 28 maart 2018

met een bezoek aan Voolhok 27 maart 2018, nog geen vogelactiviteit.


Silhouet van het vogelbroedeiland 'Voolhok', 4 dec. 2017. Foto en voetspoor Lammert Kwant.


Het vogelbroedeiland 'Voolhok', 4 dec. 2017. Op de achtergrond de Eemscentrale(s) in de Eemshaven.


Satellietfoto 16 okt. 2017. Zie pijl voor de ligging van het vogelbroedeiland.
Bron: www.satellietbeeld.nl


zaterdag 23 december 2017

OOSTPOLDERZIJL / SPIJKSTERPOMPEN - De vaargeul van de Eemshaven naar de Noordzee is in voorjaar en zomer van 2017 verdiept en verruimd. Daarmee is de vaarweg geschikt gemaakt voor grotere schepen dan tot nu toe het geval was, schepen met een diepgang tot 14 meter kunnen nu de Eemshaven bereiken, o.a. de schepen die steenkool brengen naar de kolencentrale. In het verleden werd de opgebaggerde grond op land gestort (bv. op de Rysumer Nacken ten westen van Emden) of naar de Noordzee gebracht.

Er is deze keer voor gekozen om met de opgebaggerde grond een kwelder op te werpen nabij Delfzijl en om een vogelbroedeiland aan te leggen ten zuidoosten van de Eemshaven. Het eilandje ligt langs de Bocht van Watum ter hoogte van het gemaal Spijksterpompen/Oostpolderzijl. Het is aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Groningen met financiële steun van Groningen Seaports en bedrijven in het Eemsmondgebied. Een tijdlang heeft er iemand op het eiland gebivakkeerd om te voorkomen dat vogels er voortijdig zouden gaan broeden.

Eind november 2017 zijn de werkzaamheden afgerond. Het eiland is 3.1 ha. groot en ovaal van vorm. Het is vlak aan de bovenzijde en ligt daar rond 2.90 m boven NAP. Binnen de hoogtelijn van 2.90 meter boven NAP is het 1.8 ha. groot.

Broedgebied en hoogwatervluchtplaats
Verwacht wordt dat er sterns, meeuwen, scholeksters en andere vogelsoorten op het eiland gaan broeden en dat het zal worden gebruikt als hoogwatervluchtplaats. Met het realiseren van het nieuwe broedgebied hoopt men dat vogels niet meer op bedrijventerreinen en op daken van bedrijven in de Eemshaven gaan broeden.

Bij een hoge vloed overstroomt het eiland niet, bij stormvloed wel. Dit voorkomt dat er struikgewas en bomen gaan groeien. En vogelmest wordt dan met het zeewater meegevoerd. Konijnen en muizen zullen zich er vermoedelijk niet vestigen vanwege de overstromingen, ook is er weinig voedsel beschikbaar.

Om zandafslag tegen te gaan zijn de noord-, oost- en zuidzijde afgedekt met nijlondoek, vlechtwerk van wilgentenen en stortsteen. De meer in de luwte van de zeedijk liggende westzijde is afgedekt met keileem. Op het hoge gedeelte zijn rondom kleischelpen gestort in de vorm van een sintelbaan.

Het is niet bekend of het eiland in de toekomst verboden gebied wordt. In het voorjaar tijdens de broedtijd ligt dit voor de hand. Na de broedtijd zijn er in de uren rond laagwater vermoedelijk weinig vogels en is er geen bezwaar nu en dan het eiland te bezoeken.

Vossen ?
Omdat het vogelbroedeiland dicht bij de zeedijk ligt en het wad er rond laagwater enkele uren droogvalt, is het niet ondenkbeeldig dat vossen er nu en dan een kijkje zullen gaan nemen.

Wadlopen naar het vogelbroedeiland
Voor wadlopers is het eiland redelijk goed bereikbaar. Vanaf Spijksterpompen is het ongeveer 770 meter lopen door deels nogal slikkig terrein. Vanaf het dorpje Nieuwstad is de afstand ongeveer 450 meter. Rienk Dijkstra was op 16 mei 2017 vermoedelijk de eerste wadloper die er voet aan land zette. Andere wadlopers volgden in de loop van 2017, o.a. de redactie van WadgidsenWeb. Op 6 sept. 2017 was er in stromende regen een wadlooptocht / excursie naar het eiland met een groep natuurontwikkelaars. Een deel van de groep had vanwege het slik moeite het eiland te bereiken.

Welke hoogwaardigheidsbekleder het eiland zal openen en wanneer is bij het online gaan van dit bericht nog niet bekend. Evenmin wie het eiland (voor zover nodig) zal gaan beheren.

Meer info:
Nieuw eiland in de Eems-Dollard - Groningen Seaports


BEELDVERSLAG aanleg vogelbroedeiland langs de Eems / Bocht van Watum

Voorjaar 2017


Opspuiten vogelbroedeiland. Bron: www.groningenseaports.nl


16 mei 2017


Wadloper Rienk Dijkstra was op 16 mei 2017 vermoedelijk de eerste wadloper die heen
en terug liep naar het vogelbroedeiland.


Foto's Rienk Dijkstra


11 juni 2017


Wadlooptocht vanaf Spijksterpompen/Oostpolderzijl naar het vogelbroedeiland.
Slikkig terrein aan de voet van de zeedijk.


Oesterbank halverwege de wadlooptocht.


Aankomst vogelbroedeiland.


Noordzijde vogelbroedeiland. Op de achtergrond de Eemshaven


Zandafslag aan de zuidzijde.


Zandafslag aan de zuidwestzijde. Rechts op de achtergrond de zeedijk bij Nieuwstad.
Foto's Lammert Kwant


2 juli 2017


Aanvoer van stortsteen


Vastleggen van de oostoever met nijlondoek met daarop matten van wilgentenen
met daarop stortsteen


Foto's Lammert Kwant


22 juli 2017


Foto's Lammert Kwant


25 augustus 2017


Stuifzand op de stortsteen


De eerste (en enige) plant op het vogelbroedeiland in 2017


De westoever wordt afgedekt met keileem


De aannemer


Foto's Lammert Kwant


18 oktober 2017


Wadlooptocht naar het vogelbroedeiland. De oesterbanken beginnen droog te vallen.


Brokken keileem


Noordzijde vogelbroedeiland. Op de achtergrond de Eemshaven


Ponton Jupiter waarop graafmachines, shovels enz. zijn aangevoerd en tzt. zullen worden afgevoerd.


Zuidelijke helft van het vogelbroedeiland


Kleischelpen om het stuivende zand zo veel mogelijk vast te leggen


Aanspoelsel na hoge waterstand


Foto's Lammert Kwant


5 november 2017


Sintelbaan van kleischelpen


De westoever, afgedekt met keileem


Stortsteen, inmiddels begroeid met zeewier


De Eemscentrale(s). Rechts een autotransportschip op weg naar Emden.


Regenbui boven Delfzijl. Foto's Lammert Kwant


4 december 2017, het broedeiland is klaar


Opname vanaf de zeedijk bij Spijksterpompen met het vogelbroedeiland,
daarachter het gaseiland op de zandplaat Hond en op de achtergrond de Duitse kust.
De voetsporen zijn van wadloper Lammert Kwant


Noordzijde vogelbroedeiland


Bovenzijde vogelbroedeiland


Zuidzijde vogelbroedeiland


Graniet en vuursteen, afkomstig uit de keileem


Maanlandschap


Maanlandschap. Wind en water zullen hun eigen sporen achterlaten.
Foto's Lammert Kwant


14 maart 2018, voorjaar


Nog geen vogelactiviteit 1 - 14 maart 2018


Foto's Lammert Kwant


27 maart 2018, voorjaar


Enige afslag aan de oostkant van het eiland op een niet met stenen beschermd deel


Robuuste zeewering aan de oostkant van het eiland


Nog geen vogelactiviteit 2 - 27 maart 2018
Foto's Lammert Kwant


VOOLHOK ?

Gaat het vogelbroedeiland 'Voolhok' heten ?
Dat ligt voor de hand.
Op de topografische kaart van 1941 heet het wad waar nu het vogelbroedeiland ligt 'Voolhok', zie fig. 1. Eveneens op de topografische kaart van 2016, fig. 2.

Ten noorden van Delfzijl ligt echter een natuurgebiedje dat ook 'Voolhok' heet, zie fig. 3. Dit is ontstaan in de jaren 1970 toen de zeedijk ter plaatse werd opgehoogd, daarbij werd een klein stuk wadbodem/kwelder ingepolderd.


Fig. 1. Topografische kaart 1941 met de naam 'Voolhok'. Bron: www.topotijdreis.nl


Fig. 2. Topografische kaart 2016 met de naam 'Voolhok'. Bron: www.topotijdreis.nl


Fig. 3. Topografische kaart 2016 met de naam 'Voolhok' voor een natuurgebiedje ten noorden
van Delfzijl. Bron: www.topotijdreis.nl