W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Nieuwsarchief Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018 Wadlopen in Natura 2000-Beheerplan Ameland 2016-2022

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2020

Wadlopen in Natura 2000-Beheerplan Ameland 2016-2022


zondag 17 december 2017

In het voorjaar van 2017 zijn zeven Natura 2000-beheerplannen 2016-2022 vastgesteld, t.w. voor de Waddenzee, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en de Noordzeekustzone. Er is vanaf 2008 is aan gewerkt, totaal bestaan de zeven beheerplannen uit 2.945 pagina's.

Het wadlopen wordt zoals al eerder aangekondigd, niet vergunningplichtig voor de Wet Natuurbescherming en kan in de huidige opzet en omvang worden voortgezet. Wel zijn enkele 'mitigerende maatregelen' nodig.

a. Twee gedragscodes dienen strikt te worden nageleefd, t.w. de 'Gedragscode Wadlopen' en de 'Erecode Wadgebruikers'.

b. Verder worden voor Ameland en Schiermonnikoog mitigerende maatregelen vastgesteld voor wat betreft de aanlandingsplaatsen van wadlopers.
Op Ameland dient de aankomst van wadlopers op de twee sinds jaar en dag bestaande plaatsen (Oerderduin en Zinkesloot Kooiduinen) beter te worden nageleefd.
En op Schiermonnikoog dient het aanlandpunt voor het wadlopen zoveel mogelijk verplaatst te worden naar het westelijke einde van de kwelder, bij het beginpunt van de polder.

Hieronder worden uit het Beheerplan Ameland enkele items weergegeven die voor het wadlopen naar en van Ameland en voor wadzwerftochten vanaf Ameland van belang zijn.


SAMENVATTING opmerkingen over wadlopen
in Natura 2000-beheerplan Ameland 2016-2022

Samengevatte ecologische vereisten van de broedvogels op Ameland
in relatie tot verstoring door o.a. wadlopers.

  • Bontbekplevier, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
    Gemiddelde (100-300 m) verstoringsgevoeligheid, maar zeer gevoelig voor verstoring van leefgebied door recreatie door wandelaars, wadlopers en kitesurfers.
  • Strandplevier, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
    Gemiddelde (100 -300 m) verstoringsgevoeligheid, maar zeer gevoelig voor verstoring van leefgebied door recreatie door wandelaars, wadlopers en kitesurfers. Afzetten van het broedgebied is nodig.
  • Scholekster, verstoringsgevoeligheid broedplaatsen:
    Gevoelig voor verstoring door recreanten zoals wadlopers, kitesurfers en droogvallende schepen.
Verder worden in het beheerplan kluut, bergeend en zilverplevier genoemd als 'kwetsbaar'.

Huidige activiteiten
Wadlopen: Vanaf de vaste wal komen in het voorjaar, zomer en herfst wadlopers aan op Ameland. Middels de Wadloopverordening zijn afspraken gemaakt over de plek van aankomst op Ameland. Grote groepen lopen soms door naar het strand waar ze met trekkers en wagens naar de boot worden vervoerd.

Bestaand gebruik Ameland
Wadlopers arriveren op twee plekken, Oerdblinkert en Hoek Zinkesloot (wadlopen incl. zwerftochten) Overeenkomst dat de kortste weg uit het gebied wordt gebruikt en langs een afgesproken route.

Activiteiten met een beperkt negatief effect
Aanlandplekken voor wadlopers.
Voor de wadlopers zijn er twee plaatsen waar ze op Ameland aan land kunnen gaan. De aangewezen locaties zijn de Oerderduinen of de Kooiduinen. Vanuit het Oerd worden de wadlopers geacht om langs de stuifdijk westwaarts te lopen. Vanuit de Kooiduinen kunnen de wadlopers de polder in lopen. Deze aanlandlocaties zijn afgesproken met de organiserende partijen van de wadlooptochten. Desondanks komt het regelmatig voor dat de wadlopers aanlanden op de kwelder van Neerlân’s Reid. Ze lopen dan langs de kwelderrand naar het westen en verstoren daar de broedende vogels.

Mitigerende maatregelen
Alle activiteiten kunnen voortgezet worden onder de voorwaarde dat de voorgestelde mitigerende maatregelen uitgevoerd dan wel gehandhaafd blijven.
De mitigerende maatregelen zijn de volgende: bestaande afspraken van aanlandpunten voor wadlopers (beter) handhaven. Deze mitigerende maatregelen zorgen ervoor dat de activiteit vergunningvrij blijft en dat de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Gedragsregels
In het Beheerplan Waddenzee zijn gedragsregels voor recreanten opgesteld t.w. de al langer bestaande 'Erecode Wadgebruikers'. Deze mitigerende maatregelen voor o.a. wadlopen zijn ook van toepassing op het beheerplan Ameland.

Meer info: Natura 2000-beheerplan Duinen Ameland 2016-2022

Downloaden Natura 2000-beheerplannen 2016-2022:

Beheerplan Waddenzee - 331 pg's

Beheerplan Texel - 434 pg's

Beheerplan Vlieland - 445 pg's

Beheerplan Terschelling - 572 pg's

Beheerplan Ameland - 485 pg's

Beheerplan Schiermonnikoog - 432 pg's

Beheerplan Noordzeekustzone - 246 pg's