W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012 VOORTOETS BESTAAND GEBRUIK WADDENZEE: WADLOPEN DOOR NAAR DE VOLGENDE RONDE

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

VOORTOETS BESTAAND GEBRUIK WADDENZEE: WADLOPEN DOOR NAAR DE VOLGENDE RONDE

zondag 8 februari 2009

LEEUWARDEN - In 2009 of 2010 wordt het nieuwe Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddenzee vastgesteld. Daarin wordt geregeld welke vormen van gebruik in de Waddenzee (bv. wadlopen) een vergunning nodig hebben op basis van de nieuwe Natuurbeschermingswet (NB-wet) en welke activiteiten niet.

Voortoets
In een voortoets zijn door Rijkswaterstaat alle honderden activiteiten in de Waddenzee behoordeeld op hun mate van 'duurzaamheid' en mate van 'significante verstoring'. Alle activiteiten waarbij enige twijfel bestaat over duurzaamheid gaan door naar een volgende ronde.

Nadere analyse
In deze volgende ronde wordt nader bestudeerd in welke mate de activiteit verstorend is. Dit werk, de zgn. 'nadere analyse' wordt door Rijkswaterstaat uitbesteed aan enkele onderzoeksburo's.
Vanuit het wadlopen wordt het proces gevolgd door een commissie van deskundige wadlopers, t.w. Gerard Hooiring, Mark de Waard, Willem Dijksterhuis en Lammert Kwant.
De commissie is van mening dat het wadlopen via de Wadloopverordening 1996 en Convenant Wadlopen 2008-2013 al aan veel beperkingen en regels is gebonden en dat het wadlopen veilig is en niet of nauwelijks schadelijk voor de natuur in de Waddenzee.

De tekst van de voortoets is te vinden op www.waddenzee.nl, zie link.
Zie p. 97 t/m 104 over het wadlopen.

Als conclusie wordt vermeld: "Wadlopen gaat door naar de nadere analyse, wegens effecten op vogels door geluid/silhouetwerking. Het gaat om broedende, rustende of foeragerende vogels op kwelders en foeragerende vogels op en nabij wadplaten. Daarnaast wordt habitattype H1140 A (droogvallende platen, wegens enig effect op de bodemfauna) en kwelderhabitats enigszins aangedaan". Dwz. bodemdieren in het slik kunnen schade ondervinden van wegzakkende wadlopers.

Mocht uit de nadere analyse naar voren komen dat wadlopen vergunningplichtig moet worden op basis van de NB-wet, dan kan dat tot gevolg hebben dat er beperkingen worden voorgeschreven.

Scherpe kantjes er van af
Overigens is kort voor de Kerst door de Tweede en Eerste Kamer een wijziging van de Natuurbeschermingswet aangenomen, waarbij de scherpe kantjes voor bestaand gebruik in de Waddenzee er vanaf zijn gehaald. De preciese gevolgen voor het wadlopen zijn op dit moment niet duidelijk.

Lammert Kwant