[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 BRAKWATERPROJECTEN NOORDKUST GRONINGEN

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

BRAKWATERPROJECTEN NOORDKUST GRONINGEN

maandag 17 september 2001

UITHUIZEN - NLTO, Natuurmonumenten, St. Het Groninger Landschap, de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest hebben op 17 september jl. een overeenkomst ondertekend waarin als doel wordt gesteld 150 ha natuurgebied met brakwatervegetatie achter de Groninger zeedijk aan te leggen. Het betreft hier maatregelen om gevolgen van het zgn. Zoetwaterplan te compenseren. Het Zoetwaterplan beoogt om vlak achter de zeedijk zoet ipv. brak water in de sloten te krijgen. Dmv. een aantal voorzieningen wordt 's zomers zoet (IJsselmeer)water door Noord Groningen gepompt. Plezierig voor de landbouw, omdat daarmee ook vlak achter de zeedijk een behoorlijke oogst van het land kan worden gehaald. De voor "de natuur" belangrijke geleidelijke overgang van zout naar zoet is daardoor echter verdwenen. Met compenserende maatregelen wil men plaatselijk de zout-zoet overgang proberen te herstellen.

Brak water
Op twee plaatsen, nl. Feddema's plas ter hoogte van Hornhuizen (Julianapolder) en de Klutenplas ter hoogte van Den Andel (tussen Linthorst Homanpolder en Noordpolder) is de brakwatersituatie binnendijks inmiddels gerealiseerd. In de Emmapolder ten noorden van Uithuizen is de Vereniging Natuurmonumenten deze zomer begonnen met de laatste fase van het brakwater-natuurontwikkelingsproject Ruithorn. Een aantal jaren geleden is hier (ten westen van het gasbehandelingsstation) al een geul gegraven in de lengterichting van de dijk. Nu worden diverse waterpartijen dwars op de dijk gegraven. Met de maatregelen probeert Natuurmonumenten de zoute kwelstroom weer op gang te brengen. De zoute omstandigheden zijn ideaal voor plantensoorten als lamsoor, zeeaster en zeekraal. Afgelopen jaar hebben er een groot aantal kluten in het gebied gebroed. Regelmatig worden lepelaars gezien. Op drie andere plaatsen is inmiddels grond aangekocht, maar is men nog niet begonnen met de inrichting.

Scepsis
NLTO was aanvankelijk sceptisch om op grotere schaal landbouwgronden aan hun functie te onttrekken. Uiteindelijk is men accoord gegaan met in totaal max. 150 ha. De financiering van de aankoop is nog niet rond. Een derde van de nog te kopen 75 ha kan worden aangekocht met geld dat de provincie al had uitgetrokken voor natuurbeleid. Voor de aankoop van de overige 50 ha. wordt nog gezocht naar subsidies.

Bron: Ommelander Courant