W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 REDDINGSOEFENING MET WADLOPERS OP AMELANDER WAD

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

REDDINGSOEFENING MET WADLOPERS OP AMELANDER WAD


Foto Rienk Dijkstra

donderdag 14 juni 2007

LEEUWARDEN - Hulpverleningsdiensten uit de provincies Friesland en Groningen hebben samen met wadloopcentrum Friesland en wadlooporganisatie Dijkstra op dinsdag 12 juni een oefening gehouden op de Waddenzee ten zuiden van Ameland. 'Het is belangrijk dat de Friese en Groningse wadlooporganisaties ieder jaar oefenen met de directe hulpverleners op het wad, zoals het Kustwachtcentrum, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, Rijkswaterstaat en de SAReenheid van de Koninklijke Luchtmacht. Bij de oefening waren een groot aantal wadloopgidsen en wadloopgidsen in opleiding betrokken. Hierdoor worden alle betrokkenen beter geoefend en krijgen beginnende wadloopgidsen en de overige hulpverleners de kans ervaring op te doen bij incidenten met wadlopers. Ongeveer één uur na de eerste alarmering werd de onwel geworden wadloper door de SAReenheid van de Koninklijke Luchtmacht in veiligheid gebracht, en kon de groep met wadlopers geëvacueerd worden. Er was sprake van een meer dan geslaagde oefening', aldus oefenleider Germ Martini van de KNRM.

Rampenbestrijding
Marco Janssen van de Brandweer Fryslân en voorzitter van de werkgroep Waddex Fryslân en mede verantwoordelijk voor de organisatie van de operationele oefeningen op het wad: 'Bij een grote ramp of zwaar ongeval is coördinatie van de rampenbestrijding altijd van groot belang. In het geval van de Waddenzee vereist de aanpak van de rampenbestrijding extra aandacht. In de eerste plaats omdat de Waddenzee een groot open aan het dagelijks getij onderhevig watergebied is met scheepvaartverkeer, gaswinning, recreatie en visserij. De hulpverlening stelt daardoor specifieke eisen en vraagt ook specifieke middelen. Bovendien zijn vaak veel verschillende instanties bij de rampenbestrijding betrokken. Dit vereist een zeer goede samenwerking en afstemming. Daar komt nog bij dat de Waddenzee zich uitstrekt over verschillende gemeenten en provincies. Een ramp op het water beperkt zich zelden tot één gemeente. Ook op bestuurlijk niveau moet in zo’n geval duidelijk zijn wie, wanneer en voor wat verantwoordelijk is'. De overheden in het Waddengebied hebben in 2004 afspraken gemaakt over een gecoördineerde aanpak van rampenbestrijding. Deze afspraken staan in het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). Het Coördinatieplan schrijft voor wat er moet gebeuren wanneer er een ramp op de Waddenzee is. Het plan moet nu verder geïmplementeerd worden en operationeel worden gemaakt. Oefenen is daarbij van essentieel belang en uiteraard worden daarbij de natuurwaarden gerespecteerd.

Waddex
Voor de operationele uitvoering van het plan is de werkgroep Waddex verantwoordelijk. Bestuurlijk is de Beheercommissie CRW verantwoordelijk. De commissie onder voorzitterschap van burgemeester Stam van de gemeente De Marne vergadert ongeveer drie keer per jaar over activiteiten die uit het CRW voortvloeien. Het CRWsecretariaat is ondergebracht bij de provincie Fryslân. De Commissaris van de Koningin in Fryslân coördineert de rampenbestrijding indien de ramp gevolgen heeft voor meer dan één gemeente.

Bron: Provincie Friesland